Guvernul incepe exproprierile pentru amenajarea raului Jijia, dar și a barajului de la podul Ibăneasa

Acumularea Ibăneasa se realizează pe râul Ibăneasa, între localitățile Vorniceni si Săveni și are rol principal de atenuare a viiturilor (secundar poate furniza apa pentru irigarea a cca. 500 ha de teren). Volumul total al acumulării este de 7,7 mil mc .

Lucrarea la obiectul de investiții este în curs de execuție, având ca rest de realizat un procent de 40 %, constând din construcții la descărcătorul de ape mari, protecție taluz corp baraj, pasarelă de acces la turnul de manevră, supraînalțarea DJ 292 și execuția cantonului de exploatare (casa barajistului).

În urma intabulării terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții “Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași” – Obiect 3 Acumulare Ibăneasa, județul Botoșani, din anul 2018, s-a constatat existența unei suprafețe totale de 22.319 mp,  din care 11.949 mp de la persoane fizice si 10.370 mp din fondul de rezervă al primăriei Vorniceni, care nu a fost cuprinsă în planul parcelar. 

Pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani si Iași” – Obiect 3 Acumulare Ibăneasa, județul Botoșani, este necesar a se declanșa procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată aferente coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național. Suprafeţele de teren necesare pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții și pentru care este necesară declanșarea procedurilor de expropriere însumeaza în total 22.319 mp, conform anexei nr. 2.

Imobilele în cauză nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, al unor cereri de revendicare/reconstituire, nefăcând nici obiectul notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată.

Pe coridorul de expropriere nu există bunuri imobile, construcţii şi terenuri, care ar putea constitui monumente istorice sau zone de protecţie ale acestora, în caz contrar se vor aplica prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările sunt amplasate pe cursul râului Jijia și afluenții acestuia, începand din zona amonte de orașul Dorohoi până la localitatea Țigănași. Din punct de vedere administrativ lucrările se desfașoară în județele Botoșani și Iași.

Scopul investiției este de a scoate de sub efectul inundațiilor terenurile din albia majoră a râului Jijia și de a introduce în circuitul agricol importante suprafețe de teren. Prin realizarea acumulărilor complexe Ezer, Sulița-Drăcșani și Ibăneasa, pe lângă rolul de atenuare a viiturilor, se vor asigura și debitele necesare pentru folosințele consumatoare din zonă. Prin punerea în funcțiune a investiției se vor scoate de sub efectul inundațiilor 12.370 ha terenuri agricole, 38 de localitati, 11 km drumuri nationale si judetene, 35 km drumuri comunale.  În cele 3 acumulări se va acumula un volum total de 41,65 milioane mc.

Lucrările la obiectivul de investiții au început în anul 1989 pe baza Proiectului de Executie avizat în CTE al C.N.A cu avizul nr. 771/13.01.1989 si aprobat prin confirmarea Consiliului de Ministri nr. 1867/VI din 28.07.1989. La baza Proiectului de execuție aprobat în anul 1989 a stat « Nota de Comandă » aprobată prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 319/1988 și reaprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/2016, privind reaprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”.

Pentru execuția Obiect 3 „Acumularea Ibăneasa”, județul Botoșani , din cadrul obiectivului de investiții  “Amenajare râu Jijia penru combaterea inundațiilor în județele Botoșani si Iași”, Adminstrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, in perioada 1998- 1999 a achiziționat o suprafață de 16,4 ha teren.

Procedurile de expropriere aplicabile prezentului proiect de hotărâre a Guvernului sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Suma necesară despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național este de 18.662 lei, aferentă unui număr de 5 imobile, în suprafaţă totală de 22.319 mp, prevăzută în Anexa nr. 2.

Suma totală de 18.662 lei, va fi alocată de la Bugetul de Stat prin Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la capitolul 70.01 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, Titlul 71 – Active nefinanciare, 71.01 – Active fixe.

Această valoare rezultă din Raportul de evaluare (ataşat prezentului proiect de hotărâre de Guvern) întocmit de către un expert autorizat ANEVAR, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare a fost elaborat avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”Ar putea fi o imagine cu iarbă şi text

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1. aprobarea amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică “Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași” – Obiect 3 Acumulare Ibăneasa, județul Botoșani, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului;

2. aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată aferente coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași” – Obiect 3 Acumulare Ibăneasa, județul Botoșani, situate pe raza localității Vorniceni, jud. Botoșani, aprobarea listei proprietarilor/deținătorilor imobilelor aşa cum rezultă din evidenţele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, precum şi aprobarea sumei totale estimate cu titlu de despăgubire, în valoare totală de 18.662 lei, aferentă imobilelor din Anexa 2, în suprafaţă totală de  22.319 mp.

3) aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, situate în localitatea Vorniceni din județul Botoșani.

4) aprobarea sumei aferente despăgubirilor, în cuantum total de 18.662 lei pentru un număr de 5 imobile (teren) în suprafaţă totală de 22.319 mp.

Planurile cu amplasamentul lucrării au fost avizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Lista proprietarilor/deţinătorilor imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de act normativ, a fost întocmită în baza evidenţelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, confirmate cu ştampilă şi semnătură.

Pentru imobilele care au categorie de folosință „arabil”, scoaterea din circuitul agricol se va realiza cu respectarea art.11 alin. (66) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu avizul emis de Agenția Națională de Îmbunatățiri Funciare.

În situația în care în cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia întocmirii documentațiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecție, se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

Precizăm faptul că, o parte din imobilele proprietate privată ce fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu au fost înscrise de către proprietari în cartea funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

BARNA TÁNCZOS  

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

HUNOR KELEMEN

duminică, 19 februarie 2023 12:06 - Radu Glisă ★ ★ ★ ★ ★