Izgonirea Evreilor din comuna Vorniceni, de catre aprigul primar Toader Fasolă

REVISTA INTERNA – Egalitatea 14 august 1891 – Biblioteca Națională a Israelului │
Sub titlul de mai sus publica „ Lupta” din 23 , 24, 28 Iulie o corespondență , in care se desvęlue mizeriile din Dorohoiu , mizerii mari , acte barbare și brutale , cari , — dreptul lui D-zeu nu intrec ceie ce s-au petrecut in anii 1882 , 83, si 84 in același județ , sub administrația lui D . P . Moruzzi , dar cari sunt destul de revoltătoare. Redăm mai in intreg acele relațiuni:

La nordul Romăniei se petrec lucruri , in fața cărora civilizațiunea moderna ar trebui se rostească. De mai bine de o lună, se făptuesc pe tăcute , nedreptăți de acele , cari ar putea să rivalizeze’ cu barbariile rusești. In comunele județului Dorohoiu se intreprinde o -campanie sistematică , indreptată inspecial contra Evreilor pământeni, stabiliți de zecimi de ani acolo , oameni cari au servit in armată cari au fii militari și cari n’au pășit in viața lor hotarul țeri’. Toți acești oameni vorbesc o romănească mai bună . decăt muți ații cari se pretind a fi romani.

Procedeul primarilor constă in următorul mijloc : ei lansează somațiuni Evreilor , ca in termen de 24 ore sau trei zile să părăsească localitatea cu toată família .

Ar putea fi o ilustraţie cu 1 persoană

Toader Fasolă primar…. sursa foto:Revista Vorniceneanul

Inchipuească-și oricine , fie el cei mai înverșunat antisemit , ce simte Evreul născut acolo , agonisindu-și existența, legat de obiceiurile fi amintirile scumpe poate acelui loc, cănd se trede părăsi cu toată familia și cu tot avutul său, locul nașterii. E imposibil ca sá se supună unei astfel de somațiuni și apoi nici chear timpul material de a lichida afacerile sale nu-l are . Deaceea ei intervin cu stăruințe, cari nu sunt eficace decăt numai cănd primarii aud sunănd banii . Și chear dacă reușesc momentan a linisti fúria lor , peste căteva zile se trezesc cu alte somațiuni motivate de ordinele ministerului , prefectului , orí subprefectului sá părăsească in zece zile localitatea , căci de unde nu , vor fi expulzați cu forța. Alte insistenți alții alungați din casele lor, bătuți, copii lor înfundați prin aresturi si ei trimeși sub escortă la subprefectură.
Acest mijloc e întrebuințat, anui 1891 , la Dorohoiu din 22 Aug. relatează urmätoarele :
Primarul Toader Fasola din Vorniceni goni nu de mult pe mai mulți Evrei, nåscuți in sat sau stabiliți acolo de un timp ; ei fură nu numai goniți, ci şi maltratați şi jefuiți de tot avutul lor. Sermanii se plinseră ministerului de interne şi acesta porunci o ancheta locala, pe care aven s’o facă suprefectul S. Cocotă la 7 August. Victimele se intoarseră dar la Vorniceni, cu speranță, că dreptatea se va face, macar in parte. Dar zadarnice speranțe! Cum de sosiră in comuna fură întâmpinați de primarul Fasola cu o ceată de săteni bätěuşi și incepură să bată pe Evrei in mod barbar şi a-i trata in modul cel mai selbatic „Dați Romănilor, dați” se auzea strigănd pe agerul primar.
Evreii incepură a fugi, a se imprăștia, dar fură urmăriți și maltratați din nou cu cruzime, cu observația că de le place aşa să mai petiționeze şi să mai publice in „Lupta” pățaniele lor. Unul din cei bătuți, Chaim Cojocariu se află in căutare medicală in Dorohoiu, in stare de ghips, ear Talic Pomăr- leanu asemenea reu bătut, s’a refugiat la timp la curte şi așa ascăpat, oarecum, binişor. Maltratații s’au plins către minister şi procurorul general.
Să trecem Ia dovezi .
Avem in mână mai multe specimene de somațiuni . Eată unui , ai primarilor Teodor Fasola din com . Vorniceni , plasa Bașeu. Îl cităm textual :
Domnule ,
„ Vázęnd (văzând) că d-ta nici pănă astăzi in urma somațiunii ce am făcut sub No . 482 nu ai fost următor a părăsi comuna unde te ai stabilit contra tutulor legilor țerei fáră a fi obținut autorizarea consiliului comunal . Conform ord . ce am primit din nou (?) de la d-1 subprefect de plasă sub No . 1062 emanat după ai d-lui ministru de iuterne . No . 6041 f i pe baza art . 10 și 100 diu legea poliției rurale și art . 4 din legea comunală , te somez ca pănă in termen de 10 zile să părăsești comuna impreună cu toată família ce te inconjoară , căci in caz contrariu (!) vei fi expulzat cu forța din comuna .
Primariu ( isc ) Toader Fasolâ .
Dupăcum vedem , stimabilul este unui din cei mai patriofi primari din județu. El și-a deslărțiuit fúria incontra Evreilor localnici și prin asemenea revoltátoare acte , el cauta să-i alunge . Totuș își îngrijește bine punga , căci ia cu maré lăcomie bani de pe la acesti nenorociți. Ni se pare insă că Toader Fosolá o incurcă réu cu ordinul ministrului , căci in ce-l-alte somafiuni vedem figurănd alte numere pe aceste ordine . De pildă : la 15 Iulie adresează somațiunea cu No . 482 , invocănd ordinul ministerial No . 8930 ; pe cănd la 18 Maiu . el a íacut o somafiune pe baza ord . No . 6041 . Celalte somațiuni se mulțumește , pur fi simplu , a le motiva conform nenumaratelor ordine . Somațiunea No . 425 din 23 Iulie a . c ).
Din aceste somațiuni reesă , cá guvernul ar da la cŕteva zile ordine privitoare la Evrei . Acum dacă aceste ordine se referă la Evreii pământeni sau la cei streiní , Toader Fasolá nu vrea sá ne-o spue ; căci cu tot cordonul militar care se afia la graniță , el trece Evreii-ruși Ia noi . In schimb insă pe cei pământeni i gonește .
Are cunoștință d-l ispravnic că se fac câte trei somatiuni , cu amenințări ; cá se dau autorizatiuni de a se stabili in comuna și ca dupá 15 zile se retrag fi se aruncá la temniță copii de 12 ani și ca infine se znopesc in bătae oameni , numai pe simplul motiv că sunt Evrei .
Se poate că toate acestea să nu le cunoască prefectul și nici guvernul ; dar cceace d’sa știe.
—o afirmam in mod pozitiv , — e că primarul din Vorniceni e un gheșeftar ordinar .
Dece dar nu l-a destituit , mai cu seamă in urma anchetei ordonate de ministerul de interne , d-sa a constatat că , individul de care cu scârbă ne ocupam , a luat 50 lei dela evreul User Strul fi apoi l-a gonit cu călărași din comuna ? Cu toate cá la cercetarea ce a făcut-o prefectul , poliția stetea Ia spatele Evreilor și-i ghiontea ca să tacá , totul faptele au fost mărturisite . Dece dar domnu prefect s’a mărginit numai a ordina primarului restituie Evreului cei 50 lei , in loc sá-l destitue si sa-l dea dea judecății?
Şi de ar fi acesta singurul caz am mai intelege-o Dar fi evreului Cojocariu i-a luat 20 lei fata fiind mai mulți locuitori ; unui nenorocit croitor , mut , care zace intro neagră mizerie
i-a zmuls 40 lei . Cu evreul Aron Graur cazul e mai nostim . Dupăce primarul se silește să-i inchirieze casa pe doi ani si să-i plătească chiria inainte cu contract legal , îl somează să părásească imediat comuna . Prefectul județului, fie din própria sa inițiativa , fie supunandu-se unui ordin ministerial , adunănd pe primari , le-a ordonat să convoace in 24 de oare consiliele comunale și să hotărască expulzarea Evreilor . Aceasta a fost deajuns pentru ca primarii să se puna pe lucru .
sursa: Biblioteca Națională din Israel și Universitatea din Tel Aviv © 2021
Crampeie de istorie botosaneana: octombrie 2011

  fragment din cartea ,,Amintindu-ne de liceu”, autor: Eugenia Merenciuc (Vasile)

,,(…). Sursa: www.vorniceneanul.ro

1875 – După promulgarea primei Legi organice şcolare în 1864, de către A.I. Cuza, începe învăţământul organizat şi în satul Vorniceni (Botoşani). Până atunci, „numai preotul Vasilie semna cu mâna sa”; ceilalţi săteni, printre care şi Andrieş vornicul, semnau prin „punere de deget,,*. Primul învăţător al satului este Dumitru Georgian (1854-1907), fiul preotului din localitate*. Acesta înfiinţează în propria locuinţă, prima şcoală din sat, cu o singură sală de curs.

1897 – în şcoala înfiinţată de Dumitru Georgian, cu un singur post de învăţător, învaţă 52 de elevi*.

1912 – Are loc recensământul la nivelul întregii ţări. Satul Vorniceni numără 2708 persoane, dintre care 444 sunt înregistrate ca „ştiutori de carte”*.

1913 – începe zidirea şcolii „de pe creştetul dealului”*, cu patru săli de clasă (”Şcoala din Deal”), prin grija primarului Toader Fasolă (1860-1915)*. Acesta a condus destinele vornicenenilor timp de 30 de ani.

1921 – Clădirea în care a funcţionat şcoala înfiinţată de Dumitru Georgian este demolată, iar „lemnăria ei” se foloseşte la construirea „Casei directorului”(lângă „Şcoala din Deal”)*.

1926 – Vine în sat învăţătorul Constantin Ciubotaru**.

1930 – Are loc primul recensământ „general şi sistematic” la nivelul „României Mari”. Satul Vorniceni are 3460 locuitori, dintre care 953 sunt declaraţi „ştiutori de carte”*.

1932 – Vine în sat Învăţătorul Dumitru Olaru, care va rămâne în Vorniceni timp de 45 de ani**.

1948 – începe Reforma învăţământului. Vine în Vorniceni profesorul basarabean Dionisie Pădureţ.

1948-1951: Se introduce învăţământul elementar obligatoriu de 7 ani. Populaţia satului numără 4000 persoane. In toată ţara se desfăşoară „campania de alfabetizare a populaţiei adulte şi şcolare, necuprinse în şcoală în perioada războiuluii”. în Vorniceni, în 1950, sunt înscrişi la cursurile de alfabetizare 1210 analfabeţi***. în paralel, sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ 575 de elevi: 203 elevi în şase clase 1,189 elevi în cinci clase a II-a, 76 elevi în două clase a III-a, 72 elevi în două clase a IV-a şi 35 elevi într-o clasă a V-a****(prima din seria învăţământului elementar obligatoriu de 7 ani). în 1951, se înfiinţează în sat prima grădiniţă.

1954 – Se construieşte al doilea local de şcoală elementară, cu patru săli de clasă: „Şcoala din Vale”(astăzi “Şcoala nr.2″)**.

1961 – în ţară se desfăşoară o campanie de dezvoltare a învăţământului liceal şi în mediul rural. în timpul unei inspecţii şcolare efectuate la Vorniceni, cu ocazia deschiderii noului an şcolar 1961/1962, directorul Dionisie Pădureţ află cu totul întâmplător, de la unul din membrii delegaţiei de inspectori, că Inspectoratul general şcolar Suceava tocmai primise de la Ministerul învăţământului o repartiţie pentru înfiinţarea unui liceu într-un sat din regiune. Dionisie Pădureţ reuşeşte să-l convingă pe loc pe inspectorul (general) şcolar regional să acorde această repartiţie satului Vorniceni.

1962 – începe construirea clădirii liceului (lângă „Şcoala din Deal”)***.

1963 – începe să funcţioneze Liceul de cultură generală din Vorniceni, cu o clasă a Vlll-a, formată din 43 de elevi (proveniţi din ultima serie de absolvenţi ai şcolii elementare de 7 ani). Urmează trecerea la învăţământul obligatoriu de 8 ani.

1968 – Se construieşte al treilea local de şcoală generală: „Şcoala de la sediu” (astăzi „Şcoala nr.1 “)****.

1975 – Liceul de cultură generală din Vorniceni îşi închide porţile, acesta devenind „prima treaptă de liceu”.

Publicat de Carmen Moraru 

duminică, 13 iunie 2021 15:27 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★