IZVOARE ISTORICE REFERITOARE LA TRECUTUL LOCALITĂȚII VORNICENI, JUD. BOTOȘANI (II). O AȘEZARE ÎN ANII MARII UNIRI (1918)

176 AMS, XVII, 2018, SECȚIUNEA I: ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Dan PRODAN

IZVOARE ISTORICE REFERITOARE LA TRECUTULConstantin Gh. Cucu
LOCALITĂȚII VORNICENI, JUD. BOTOȘANI (II).
O AȘEZARE ÎN ANII MARII UNIRI (1918)

Cuvinte – cheie: document inedit, Vorniceni, 1908 – 1943, act de vânzare – cumpărare, raport de inspecție, împroprietărire, extinderea cimitirului, activitate școlară, valorificarea documentelor.

Alte 23 documente inedite văd acum lumina tiparului, în continuarea celor
5 surse documentare publicate anterior1. Limitele cronologice ale documentelor sunt: 1908 (Act de vindere – cumparare a terenului pe care a fost construită noua clădire a Primăriei Vorniceni) și 1943 (Situația recapitulativă a mișcărilor intervenite în inventarul pe exercițiul 1942 – 1943). Astfel, un deceniu înainte și trei după realizarea unirilor teritoriilor românești din martie – decembrie 1918 și formarea României Mari.

Cele 23 documente publicate2 aici, în ordine cronologică, au o tematică diversă: vânzare – cumpărare de terenuri (doc. nr. 1, 2), rapoarte de inspecție ale autorităților bisericești din Jud. Dorohoi (doc. nr. 3 – 6), aplicarea legii

împroprietăririi în 1921 (doc. nr. 7 – 9), extinderea cimitirului din Vorniceni (doc. nr. 10 – 12, 14), activitatea școlară din localitate, cu realizări și inerente provocări, de la lipsa fondurilor până la vicisitudinile celui de-al II-lea Război Mondial (doc. nr. 13, 15 – 23). Alte zeci de documente referitoare la Vorniceni se găsesc în fondurile Arhivelor Naționale ale României, Serviciul Județean Botoșani, așteptând să fie publicate în anii următori.
Doresc ca aceste izvoare istorice publicate aici să stârnească curiozitatea și interesul locuitorilor și a Primăriei Vorniceni pentru cunoașterea trecutului așezării și a propriei lor identități istorice.

1.

Act de vindere – cumparare

Subsemnata Maria Theóder Vasile Tanasă, născută Ion Chele Neagră, cu consimțimâtul soțului meŭ Theóder Vasile Tanasă, agricultori domiciliați în Comuna Vorniceni, județul Dorohoiu, declar prin acest act că am vândut de veci
1 Dan Prodan, “Izvoare istorice referitoare la trecutul localității Vorniceni, Jud. Botoșani
(I)”, în AMS, XII, 2013, Botoșani, pp. 82 – 131.

1 Specificații de editare a documentelor: // – sfârșitul filei în manuscrisul / documentul oficial; ó = citit oa; ḑ = citit dz / z; <…> – completările în text ale unor cuvinte, logica exprimării etc.; cuvinte / expresii subliniate în text, fără să pot preciza dacă au fost făcute de autorul PV sau de eventuali cititori ulteriori; sic! – așa a fost scris cuvântul în ms. original

Comunei Vorniceni, reprezentată prin Primarele ei Theodor Fasolă, autorizat prin procesul – verbal al Consiliului Comunal, respectiv No. 6 din 5 Februar<ie> 1906, aprobat prin Delegațiunea Județeană, prin Jurnalul No. 806 / <1>906, – câtimea de 9 prăjini sau 16 arii, <și> 11,220 centiarii pământ în vatra Satului Vorniceni, Comuna Vorniceni, Județul Dorohoiu, pe care este construit noul Local de Primărie și care pământ este megieșit la Răsărit cu drumul mergător la Maxim Avram, la apus cu locul Comunei, pe care a fost vechiul local de Primărie, iar astă-ḑi Infirmeria, la miaḑă-ḑi cu drumul Principal ce trece prin centrul satului, iar la miaḑă-nópte cu Ion Tanase și Costache I. Epure.

Pământul ce-l vând face parte din acel moștenit de mine de la tatăl meŭ Ion Iordache Chele Neagră, mort de 15 ani și care a fost împroprietărit după legea rurală din 1864 și trecut în tabela de delimitare lit. a la No. 139.

Prețul acestei vânzări este de 160 (una sută șase ḑeci) lei, bani pe care eu vânzătóre i-am și primit pe deplin acum la facerea actului, rămânând Comuna absolut stăpână de fapt și de drept pe pământul vândut pe care i l’am și dat cu stăpânire fără nici o rezervă din partea mia, liber de ori-ce sarcini și se obligă de a răspunde pentru ori-ce evicțiune totală sau parțială.
Subsemnatul Theodor Fasolă, în calitate de Primar <al> Comunei Vorniceni, în baza votului Consiliului Comunal și a autorizațiunei delegațiunei județene, sus menționate, declar că consimt la acest act, am numarat prețul <vânzării – cumpărării> și <am> primit pământul în stăpânire.

Făcut în Dorohoiu la 13 Martie 1908.

X Maria Th. V. Tanasă X Th. V. Tanasă
Th. Fasolă

<În stânga sus:> N. 920 / pe 19 Martie <1908>. Spre neschimbare. Se va conserva în arhivă. Primar, Th. Fasolă. Secretar, <indescifrabil>. <În dreapta sus:> Înscris în inventar No. 3, pag. 68. Secretar, <indescifrabil>. <În mijloc, ștampilă dreptunghiulară:> Sub recipisa No. 13694 din 13 Mart<ie 1908> s-a încasat Lei 4 Bani 80, tacsa de înregistrare după art. 47 al. 2 din legea timbrului la lei 160. <indescifrabil>, <indescifrabil>.

Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Botoșani (infra abreviat: ANR, SJBT), fond Primăria Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi, dosar (infra abreviat: d.) nr. 1 / 1884, f. 1.

2.

Subsemnatul, Gh. Stoica, apărător din Dorohoiu, am scris și <am> redactat actul după cererea părților, atestând și identitatea lor. <semnătură manu propria> Gh. Stoica

https://biblioteca-digitala.ro

Grefier,
< N. Munteanu>
Tribunalul Dorohoi
Proces – Verbal

Astăzi 10 Martie 1908, în Camera de Comerțu a Trib.<unalului> Dorohoi, și înaintea nóstră Ion T. Suciu, judecător de Ședință a Trib.<unalului> Dorohoi, asistat de D-l N. Munteanu, adjutor de Grefier la acest Tribunal, s’au prezentat în persoană Maria Tóder V-le Tanasă, Tóder V. Tanasă și Tóder Fasolă, acest<a> din urmă lucrând în calitate de primar al Comunei Vorniceni, autorisat prin procesul – verb al No. 6 / <1>908 aflat în copie la dosar, <locuitori> necunoscuți nouă, despre a căror identitate ne-am încredințat atât din Certificatul No. 461 / <1>908 a primăriei Vorniceni reținut la dosar, cât și prin martorul cunoscut nouă și present <î>naintea nóstră, anume D-l Gh. Stoica, apărător din Dorohoi, cerând părțile autentificarea presentului act de vindere – cumpărare, depus cu petiția înreg<istrată> la No. 5489 în două exemplare identice, din care unul scris pe timbru de cinci lei, iscălit de părți, iar unul pe timbru de cinci zeci bani, neiscălit, act scris și redactat de D-l Gh. Stoica, care e și martor. –

Noi, judecarorul, citind presentul act din cuvânt cu cuvânt în auzul și <în> fața părților, la întrebările ce le’am pus, ne’au declarat că actul acesta ce l’am cetit este al D-lor, scris și redactat de D-l Gh. Stoica, că cele cuprinse întrânsul sunt cu consimțământul D-lor Tóder Fasolă, că semnătura din act este a sa proprie, iar Maria Tóder V-le Tanasă și Tóder V. Tanasă, că neștiind carte au semnat prin punere de deget; D-l Gh. Stoica că D<omnia>-sa a scris <și> a redactat actul după cererea părților, semnându-l cu această mențiune și ca martor; apoi părțile și martorul au semnat în presența nóstră în modul arătat mai sus exemplarul presentat și escalit, acesta a se păstra la dosar, iar ambele exemplare le’am avizat spre neschimbare.

Văzând că taxa de înregistrare în sumă de lei 4 bani 80 s-a plătit la ad<minis>tr<ația> Financiară Dorohoi, probă recipisa No. 10694/<1>908, –
Noi judecătorul luând act de această declarație pe baza art. 1171 a.a.<aliniatele> 11 și urm.<ătoarele> din legea de autentificare,

Dăm autentificarea legală acestui act. Timbru de cinci lei pentru
autentificare s’a anulat și pus la dosar.
Judecător,
< Ion T. Suciu >

p<lătit?> lei 4,9 aut<entificare>

<ștampilă rotundă, cu înscrisul:> România * Tribunalul Județului Dorohoi*

Constat că presentul act s-a trecut în registrul de transcripturi la no. 984, astăzi 10 Martie 1908.

Grefier,
< N. Munteanu>

<ștampilă rotundă, cu înscrisul:> România * Tribunalul Județului Dorohoi*

ANR, SJBT, fond Primăria Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi, d. nr. 1 / 1884, f. 2 – 2v.

3.
Sfânta Mitropolie a Moldovei și Sucevei
PROTOIERIA JUDEȚULUI DOROHOI

FOAIE DE INSPECȚIE
Anul 1918, luna Martie3, ziua 20, ora ____

Noi Economul Dr. D.I. Grigorescu, protoierul acestui județ, transportându-ne în Comuna Vornicenii, parohia Vornicenii și inspectând biserica Filială ………………….. cu hramul Sf. Dimitrie, am constatat următoarele:

⦁ Starea externă a bisericei

⦁ Împrejmuirea curței bisericei: cu zaplaz de scânduri;
⦁ Curtea4): plantată și curată;

⦁ Zidăria: de bârne de stejar;
⦁ Acoperișul: de tablă;
⦁ Ușile și ferestrele: în bună stare;
⦁ Clopotnița5 ): de lemn, afară de corpul bisericei.

B. Starea internă a bisericei
a) Mobilierul: vechiu;
b) Catapeteasma: de lemn;
c) Pictura: să păstrează bine;
d) Pardoseala: de scândură;
e) Sfânta masă: de piatră;
f) Antimisul: curat;
g) Sfânta împărtășanie de peste an: se află suficientă;
h) Sfintele vase: un rând curat și unul uzat;
i) Vestmintele: un rând – bunișoare;
j) Cărțile de ritual: un rând necomplect – cu litere cirilice;
k) Chivotul: de metal;
l) Candelele și cadelnița: de metal; //
m) Policandrele: de alamă și sfeșnicele: de lemn;

a) Baptistierul: –

3 În doc. n-le 3 și 4, cuvintele, propozițiile și frazele cu litere italice au fost completate în formularul tipizat de inspecție de către inspectorul – economul Dr. D.I. Grigorescu.

3 Plantată ori nu.

3 De zid ori lemn.

https://biblioteca-digitala.ro
180 AMS, XVII, 2018, SECȚIUNEA I: ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
o) Mirnița: –
p) Pangarul: –

r) Podoabele de înmormântare: bunișoare.

r)
D. Cimitirul

⦁ Câte cimitire sunt: –
⦁ Cu ce sunt împrejmuite? –
⦁ Mormintele se pun în aliniere? –
⦁ Plantații se fac? –

E. Observațiuni

a) S-au complectat lipsurile, s-au executat dispozițiile date prin ordine sau prin foile inspecțiilor anterioare? Biserica filială servește pentru slujba în postul mare și botezuri, fiindcă biserica parohială nou clădită, e alăturea de ea.

Protoiereu, Econ. Dr. D.I. Grigorescu Paroh, Econom I. Ionescu

˂ștampilă rotundă, cu text românesc în alfabet slavon pe margine:> Б<И>Ϲ<ЕРИКА> С<А>Т<УЛУЙ>: ВОРНЧНЇ: Ц<И>Н<УТУЛ> ДОРОХОЮЛ. Х<РАМУЛ>. С<ФЫНТУЛУЙ>. М<АРЕ>: М<У>Ч<ЕНИК> ДІМІТ<РІЕ>: 18436;

˂în mijloc: Sfântul Dimitrie? <Sfântul Gheorghe?> pe cal, omorând balaurul cu lancea˃

ANR, SJBT, fond Protoieria Județului Dorohoi, d. nr. 410 / 1918, ff. 23 – 23v.

4.

Sfânta Mitropolie a Moldovei și Sucevei
PROTOIERIA JUDEȚULUI DOROHOI

FOAIE DE INSPECȚIE
Anul 1918, luna Martie, ziua 20, ora ____
Noi Economul Dr. D.I. Grigorescu, protoierul acestui județ, transportându-ne în
Comuna Vornicenii, parohia Vornicenii și inspectând biserica parohială cu hramul

Sf. Dimitrie, am constatat următoarele:
6 În alfabet latin: B<I>S<ERICA> S<A>T<ULUI> VORNICENI. Ț<I>N<UTUL> DOROHOIUL. H<RAMUL> S<FÂNTULUI> M<ARE> M<UCENIC> DIMIT<RIE>: 184

⦁ Starea externă a bisericei

⦁ Împrejmuirea curței bisericei: cu gard de brad, în stare mediocră;
⦁ Curtea7): curată și plantată;
⦁ Zidăria: de piatră și cărămidă;
⦁ Acoperișul: de tablă;

⦁ Ușile și ferestrele: în stare bună;
⦁ Clopotnița8 ): de piatră, afară <alături> de corpul bisericei.

B. Starea internă a bisericei

⦁ Mobilierul: în stare bună;
⦁ Catapeteasma: de lemn – sculptată;
⦁ Pictura: stil bizantin, să păstrează bine;
⦁ Pardoseala: de scândură;
⦁ Sfânta masă: de piatră, curat îngrijită;
⦁ Antimisul: curat;
⦁ Sfânta împărtășanie de peste an: suficientă și bine păstrată;
⦁ Sfintele vase: două rânduri de argint de Kina (sic!), curate;
⦁ Vestmintele: patru rânduri bune, restul uzate;
⦁ Cărțile de ritual: doauă rânduri, unul cu litere noui <latinești> și unul cirilice;
⦁ Chivotul: doauă, de argint de Kina (sic!);
⦁ Candelele și cadelnița: de metal; //
⦁ Policandrele: de alamă și sfeșnicele: de alamă și de lemn;
⦁ Baptistierul: de aramă spoită;
⦁ Mirnița: de lemn;
⦁ Pangarul: nui (sic!);
⦁ Podoabele de înmormântare: în stare mijlocie.

C. Biblioteca, arhiva și cancelaria

⦁ Biblioteca parohială consta din 88 volume de cuprins religios și literar;
⦁ Câte s-au citit și de cărți9 (sic!) enoriași: parte din ele;
⦁ Inventarul de avutul mobil și imobil: se află;
⦁ Dosarele și registrele anilor trecuți: de la 1862, însă de la 1887 în ordine până azi;

⦁ Condica de înregistrarea hârtiilor intrate: trei;
⦁ Condica de înregistrarea hârtiilor eșite: patru;
⦁ Hârtiile primite și eșite: se formiază dosar;

⦁ Registru de înscrierea botezaților: 4.
⦁ Registru de înscrierea cununaților: 3.
⦁ Registru de înscrierea înmormântaților: 25.
7 Plantată ori nu.
8 De zid ori lemn.
9 Corect: câți!
⦁ Certificatele de botez și cununie: se eliberează și înregistrează;
⦁ Sinodicul: se află;

⦁ Condica de presență: -;
⦁ Budgetul pe anul financiar 1918 – 1919 se va înainta;
⦁ Compturile pe anul financiar pe 1917 – 1918 se vor înainta;

⦁ Excedentele bugetare ale anilor expirați: -.

D. Personalul bisericesc

⦁ Paroh e Părintele: Ioan Ionescu – Econom;

⦁ Cântăreț I e D-l: -;
⦁ Cântăreț II e D-l: Cost. Teodorescu;

⦁ Paraclisier e D-l: -;
⦁ Epitrop ales de enoriași e D-l: -;
⦁ Epitrop numit de onor. Guvern e D-l: Gh. Bâgu;

⦁ Supranumerar sau ajutor preot și diacon este? -;
⦁ Preotul a fost supus cercetărei sau judecăței? -;
⦁ Ce distincțiune și merite are? Econom – Duhovnic;

⦁ Cunoaște cuprinsul circulărilor chiriarhale și protopopești? Da;
⦁ Participă la cercurile culturale preoțești? Da;
⦁ Participă la cercurile culturale învățătorești? Da;
⦁ Trăește în legături prietenești cu învățătorul? Da;
⦁ Trăește în legături prietenești cu cele-lalte persoane administrative? Da;
⦁ Este membrul societăței clerului din eparhie? Da; //
⦁ Este membru la banca populară? Da;
⦁ E membru în consiliul de administrație sau în comisia de control? Control;
⦁ Ce reviste citește preotul? Teologice și literare;

⦁ Cântăreții și paraclisierii își îndeplinesc datoriile lor? Da;
⦁ Li se dă partea legală din veniturile epitrahilului? Da;
⦁ Membrii epitropiei lucrează în armonie? Da;
⦁ Urmează la biserică regulat? Da;
⦁ Cântă în biserică cor? Nu.

E. Școală și Biserică

⦁ Câți copii urmează la școală? 40;

⦁ Câți copii sunt în vârstă de școală? 250;
⦁ Duminică și sărbătoarea merge învățătorul cu școlarii la biserică? Da;
⦁ Câte școli sunt în parohie? Una;
⦁ Câte biserici sunr în parohie? Doauă;
⦁ Câte nu funcționează? Amândouă funcționează;

⦁ Cât pământ folosește clerul? 8 ½ fălci10.
10 12,155 ha.

⦁ Comuna

⦁ Câte parohii sunt în comună? Una;

⦁ No. familiilor ortodoxe în parohie: 650;
⦁ No. familiilor eterodoxe în parohie: 3 familii;
⦁ No. familiilor de altă religie: 10 familii – evrei;

⦁ Moralitatea poporului: bună;
⦁ Numărul celor ce merg regulat la biserică: 200 – 300;
⦁ Numărul celor ce trăiesc în concubinaj: 16;
⦁ Care este ocupația de predilecție a populațiunei? agricultura;

⦁ Există meșteșugari? 8 români;
⦁ Sunt grădini cu pomi roditori? Da;
⦁ Se ocupă locuitorii cu cultura zarzavatului? Da;
⦁ Se ocupă locuitorii cu stupăria? Da;
⦁ Se ocupă locuitorii cu cultura gândacilor de matasă? -;
⦁ Se ocupă locuitorii cu cultura cartofilor? Da;
⦁ Se păstrează portul cu stofe și pânzeturi de casă? Mai mult de casă;

⦁ Câte cârciume sunt în parohie? -;
⦁ Ce târg apropiat este? Dorohoi și Săveni;

⦁ Se respectă legea repaosului duminical? Da;
⦁ Alcoolismul este răspândit în parohie? -;
⦁ Sunt bolnavi de pelagră, sifilis, malarie, tuberculosă etc.? Câteva cazuri de pelagră;//

⦁ Este moașă în comună? Da;
⦁ Medicul de câte ori a vizitat comuna pe anul curent? La trebuință.

⦁ Casa preotului

⦁ Preotul locuiește în casa parohială sau proprie? Proprie;
⦁ Care este starea ei de curățenie? Ecsemplară;

⦁ Are gospodărie ce poate servi de model enoriașilor lui? Da;
⦁ Are zarzavaturi și livadă? Da;
⦁ Câți copii are și ce educație le dă? Șapte copii, din care trei necăsătoriți și 4 căsătoriți. Au urmat cursuri liceale și universitare.

⦁ Cimitirele

⦁ Câte cimitire sunt în parohie? Unul;
⦁ Cu ce sunt împrejmuite? Cu plasă de sârmă;
⦁ Mormintele se pun în aliniere? Pe cât posibil;

⦁ Plantații se fac? Se fac.
⦁ Observațiuni

⦁ S-au complectat lipsurile, s-au executat dispozițiile date prin ordine sau prin foile inspecțiilor anterioare? Biserica parohială se află în stare curată. C˂ucernicia˃ Sa părintele Ioan Ionescu Econom, în tot timpul războiului a lucrat în Comitetul Comunal agricol și de aprovizionare în familia luptătorilor. Asemenea lucrează și din punct de vedere economic. C˂ucernicia˃ Sa conduce parohia cu multă hărnicie, fiind un bun îndrumător al sătenilor. Pentru activitatea ce desfășoară i se aduc mulțumiri.

Protoiereu, Econ. Dr. D.I. Grigorescu

Paroh, Econom I. Ionescu

˂ștampilă rotundă, cu text românesc în alfabet slavon pe margine:> Б<И>Ϲ<ЕРИКА> С<А>Т<УЛУЙ>: ВОРНЧНЇ: Ц<И>Н<УТУЛ> ДОРОХОЮЛ. Х<РАМУЛ>. С<ФЫНТУЛУЙ>. М<АРЕ>: М<У>Ч<ЕНИК> ДІМІТ<РІЕ>: 184311;

˂în mijloc: Sfântul Dimitrie? <Sfântul Gheorghe?> pe cal, omorând balaurul cu lancea˃

ANR, SJBT, fond Protoieria Județului Dorohoi, d. nr. 410 / 1918, ff. 24 – 24v., 33 – 33v.

5.

No. 155_____
1918 Aprilie 8
Adm.<inistrația> C<hiriarhiei> Bisericei Iași

Am onoare a vă înainta pe contrapagină o copie de pe raportul lunar No.
….., înaintat Înaltei Chiriarhii, împreună cu zece foi inspecții făcute în cursul lunei
Martie a.c. <1918>, spre cuvenita regulă.

ANR, SJBT, fond Protoieria Județului Dorohoi, d. nr. 410 / 1918, f. 35.
11 În alfabet latin: B<I>S<ERICA> S<A>T<ULUI> VORNICENI. Ț<I>N<UTUL>

DOROHOIUL. H<RAMUL> S<FÂNTULUI> M<ARE> M<UCENIC> DIMIT<RIE>: 1843.

6.

No. 156_____
1918 Aprilie 8
I.P.S. Mitropolit Pimen
Iași

În conformitate cu articolul 57 din reg.<ulamentul> pentru aplicarea legei clerului mirean, cu cel mai profund respect am onoare a vă înainta zece foi de inspecție făcute în cursul lunei Martie la bisericile parohiale: Dumeni, Vorniceni, Săveni, Adășeni și Avrămeni, și la bisericile filiale: Vîrcolici – Dumeni, Șipoteni, Sf. Dumitru – Vorniceni, Sf. Gheorghe – Săveni, și Ichimeni.

Cu această ocazie am constatat următoarele:
a) Starea de curățenie interioară a bisericilor am găsit-o mulțumitoare, afară de biserica parohială din Dumeni, care are nevoe de a se vărui din nou. Exterior sunt curate, urmând a se face oare care reparațiuni. Numai la bisericile din: Dumeni, Adășeni și Săveni, Biserica în construcție din Dumeni nu s-a lucrat nimic în timpul războiului, având numai temelia pusă, dispune de un fond de 27 mii lei depuși la Casa de Consemnație. În parohia Avrămeni, Comitetul pentru construirea din nou a bisericei a adunat până acum suma de 4.000 lei.

<În parohia Vorniceni12> Fili<al>a Vîrgolici de la Parohia Dumeni ie <sic!> atât de veche, încât a devenit improprie pentru serviciul divin, Epitropia Sf. Spiridon care are obligația prin testament a o reclădi din nou, n-a luat nici o măsură până acum, deși Epitropia parohială a intervenit în mai multe rânduri.

Curțile bisericilor // sunt împrejmuite, afară de cea a bisericilor din Săveni, Adășeni și a filialei Vîrgolici – Dumeni, care sunt distruse de ruși. – Cimitirele care au fost împrejmuite cu sîrmă ghimpată, sîrma fiind rechiziționată de stat, și astăzi au rămas desprejmuite.
a) Biblioteca și arhiva acestor parohii le-am găsit în ordine, iar lucrările de cancelarie la curent. – S-a simțit nevoie în unele parohii de registre, care nu se mai găsesc în comerț.

a) Pe lângă serviciile proprii bisericești, am constatat că preoții parohi: Ion Gheorghiu, D<umi> tr<u> Ștefănescu – Adășeni, Const.<antin> Zamfirescu, V<asile> Teodorescu și Ioan Ionescu <-Vorniceni>, în tot timpul războiului au lucrat alături de ceilalți conducători săteni pentru trebuințele armatei și a poporului. Au lucrat cu comitetele comunale, agricole, al Familiilor
Luptătorilor și pentru îngrijirea orfanilor de război. Unii au suplinit pe învățătorii mobilizați. Preotul V. Teodorescu, mai marile de la Avrămeni, conduce cu multă pricepere banca și una din cele mai mari Obști, <cea> din
12 Expresie tăiată în text cu o linie orizontală de autorul raportului. Ideea nu a mai fost reluată în rândurile următoare. Notă – DP.
Sîrbi. Aseminea și ceilalți preoți conlucră pentru ridicarea economică a sătenilor prin bănci. –
d) Moralitatea poporului din parohiile inspectate e bunișoară, preoțimea lucrează pentru luminarea <și> rădicarea morală a sătenilor.

d) Populația acestor parohii a suferit mult de boli în timpul războiului, actualmente epidemiile au contenit. Preoții au lucrat mult și în această
direcțiune pentru salvarea poporului. //
Acestea <le aducem> cu cel mai profund respect ce avem la cunoștința I.P.S. Vóstre spre cele de cuviință.
Protoiereu,
<nesemnat> <Econ. Dr. D.I. Grigorescu>

ANR, SJBT, fond Protoieria Județului Dorohoi, d. nr. 410 / 1918, ff. 19, 19v., 35.

7.

Proces Verbal
No. 210

De repartiția suprafeței Expropriate la locuitori<i> din Comuna Vorniceni, în vederea împroprietărirei.
Astăzi 17 Martie 1921
Noi, Gh. Muteanu, agronom Regional al Regiunei I “Centru”, jud.<ețul> Dorohoi, asistat fiind de Domnul Alex.<andru> Căzănescu, primarul Comunei Vorniceni, Domnul Alex.<andru> Nechifor, ad<ministra>tor, Vas.<ile> I. Murarașu, președinte, Andrei V. Fasolă, și Th. Ursache, Mandatari ai obștei de Împroprietărire “Fotin Enescu” Vorniceni, cuum (sic!) și Domnii D<umi>tru Teodorescu, V<asi>le C. a ștefănoaie (sic!), V<asi>le Gh. Ionesei, N. Roman, Cost.<antin> Th. Curcă și N. Pintilei, locuitori din Comuna Vorniceni, jud.<ețul> Dorohoi.

Întruniți la sediul obștei de Împropietărire (sic!) “Fotin Enescu”, am procedat la executarea parcelărei provizorii a terenului expropriat și distribuirea lui locuitorilor care urmează a fi împroprietărit pe loc, după Tabloul de Împroprietărire a Comitetului de ocol Săveni, pe Moșia Vorniceni, Fosta proprietate a Defunctei “Elena Scarlat Ferechide” (sic!), și în de comun acord, am stabilit cele de mai jos:

1) Suprafața de 75 Hectare, să fie rezervată pentru 300 locuri de casă necesare locuitorilor din Comuna Vorniceni, socotiți a 2500 m.p. pentru fiecare locuitor. Această suprafață se va găsi în vecinătatea satului Vorniceni, coprinzând lanul poarta săvenilor și aria Crețului, 48 Hect<are>, eară (sic!) restul de 27 H.a. se va lua în Continuare din lanul Dodu Clinuul, care formează un singur corp.
2) Suprafața de 1070 H.a., fiind necesară de islaz pentru un număr de 2687 vite mari, socotiți a 2 și jumătate vite mari la Ha., fiind islazul de rea calitate și nu se poate îndestula Hrana a 3 vite la H.a. din suprafața <de> 1070 H.a., scăzându-se 464 H.a. islaz existent, proprietatea Comunei de la 1907, este
https://biblioteca-digitala.ro
DAN PRODAN, IZVOARE ISTORICE 187

necesar a se mai rezerva din terenul expropriat încă 606 H.a. și care se va găsi din lanurile:
Valea fânațului 285 H.a., Fântâna Dănilă 35 H.a., Coasta Velniței 88 H.a., Cărămidăriea 22 Hect., Vatra Iazului 50 Hect., Fața Rusu 45 Hect., cum și o parte din lanul Huluba // aproximativ 81 H.a., alegându-se terenul care nu va fi propriu pentru Cultură.

3) Suprafața de 2 Hect. să fie rezervată pentru școala din Comuna Vorniceni în lanul Dodu, în continuare cu locurile de casă de la punctul no. I.
4) Suprafața de 1 (un) Ha., să fie rezervată pentru Jandarmeriea (sic!) din Comuna Vorniceni, tot în lanul Dodu, la un loc cu porțiunile destinate pentru locurile de cassă (sic!).

3) Suprafața de un H.a. să fie rezervată pentru Cimitire de oameni în poarta Săvenilor și separat de locurile de casă ce se vor da în acel lan. –
4) Suprafața de 50 H.a. să fie rezervată pe sama Casei Centrale, conform ordinului No. 13.777, ca loc demonstrativ, situat în lanul Dosul Vornicesei,

începând din Delimitarea Clacașilor de la 1864, în continuare până la Complectarea întinderilor. Se mencionează (sic!) că alte rezerve nu se mai poate (sic!) face nefiind necesare, ear (sic!) în ce privește, pentru grădinele de zarzavat pe întreaga moșie, nu se găsește teren potrivit pentru asemenea

Culturi. –
Suprafața totală a terenului expropriat este de 3841 H.a., expropriată din
moșiile Vorniceni – Tântești. –
Din această suprafață, scăzându-se 415 H.a. Moșiea Tântești, care aparține satului Podul Stamate din Comuna Borzești, rămâne pentru Comuna Vorniceni suprafața de 3426 H.a.; din această suprafață se mai scade (sic!) rezervele făcute mai sus și anume:

Pentru complectarea islazului Comunal …………. 606 H.a.;
Pentru vetrele de sat ……………………………………. 75 -//-
Pentru școala din Comuna Vorniceni ……………. 2 -//-
Pentru Jandarmerie …………………………………….. 1 -//-
Pentru Cimitire de oameni …………………………… 1 -//-
Și pe sama Casei Centrale (Loc Demonstrativ).. 50 -//- Total: 735 H.a.
Rămâne disponibil pentru parcelat o întindere de 2691 H.a., Compus (sic!) din majoritate teren de cultură și Imaș, care va fi distribuit tot ca loc de cultură, pentru îndestularea // tuturor Sătenilor, cu drept de Împropietărire (sic!), după Tabloul comitetului de ocol Săveni.

Mencionăm (sic!) că rezervele de islaz Comunal, de la Punctul 2 și anumea 136 Hect.,Valea fânațului, 35 H.a. Fântâna lui Dănilă și 40 H.a. Coasta Velniței, actualmente fiind cultivate cu sămănături de Toamnă, rămân ca să fie întrebuințate de islaz după recoltarea păioaselor, dându-se în schimb tot aceeași întindere în lanurile Dosul Vornicesei, Caradica, Iazu<l> Neamțului și Huluba.

Avându-se în vedere dispozițiunile ordinului Casei Centrale, Direcțiunea financiară No. 5932 / <1>921, relativ la punerea în stăpânire a locuitorilor îndreptățiți la împropietărire (sic!) în loturile atribuite de Comitetul de ocol Săveni și cum aceste
https://biblioteca-digitala.ro
188 AMS, XVII, 2018, SECȚIUNEA I: ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
operațiuni nu se pot face în timp util, și având în vedere că timpul este înaintat, ear (sic!) locuitorii trebuie să easă (sic!) la arat pentru sămănăturile de primăvară, osebit de care parte din teren este însămânțat cu grâu de Toamnă și ca atare ne putându-se <acționa> pentru parcelarea după instrucțiunile primite, rămâne ca terenul <de> cultură <de> 2691 H.a. să fie distribuit locuitorilor, cu drept de Împropietărire (sic!), prin Domnul administrator, Domnul președinte, Domnii mandatari ai obștei și alt personal, ce se va angaja în acest scop, ear (sic!) operațiunile de parcelare difinitive să se facă după ridicarea recoltelor.

Drept care am dresat13 prezentul proces Verbal în 5 exemplare, duntre care unul se va înainta Direcțiunei Generale Financiare, unul Direcțiunei Cadastrului, al treilea D-lui Consilier agricol Dorohoi, al patrulea Regiunei agricole “Centru” ear (sic!) al 5-lea se va lăsa Primăriei Vorniceni.
Agronom Regional, Gh. Muteanu Primar, Al. Căzănescu
Administrator, Nechifor Președinte, V. Murarașu
Delegați<i> sătenilor Mandatari, A. Fasolă
Necul.<ai> Roman Th. Ursache,
N. Pintilei
ANR, SJBT, fond Primăria Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi, d. nr. 3 / 1922 – 1925, ff. 62 – 63.

8.

Dispositiv

De parcelarea terenului disponibil la cei îndreptățiți
la împroprietărire din Comuna Vorniceni

Satul Numele Numele și Suprafața Suprafa Total Diferențe Rezerve de
Moșiei prenu expropri ată ța expro rezultate la inte res local
Expropriate mele fostului după priată după măsură
proprietar D<ecre Legea
Drumu
tul>. Lege Agrară
ri publi ce și
3697
În În de exploatare

plus minus

H. a. H. a. H. a. H. a. H. a. H. a.

Vorni Vorni Moșt<en 5226 01 34 – 526001 – – 101 27 20 –
ceni ceni itorii> Def<un
ctei> El<ena>
Sc<arlat>
Ferechide
<continuare Dispositiv …>
Rezerve de interes local
Dat Com. <unei> Schimbul Școli Asocia Căminuri Cimitire Teren Islaz Total
Corlăteni pentru <cu> primare ții cultu rale de oame sport comunal
sat.<ul> Vlădeni A<ndrei> agricole ni și
13 Încheiat!

Fasolă anima
le
H. a. H. a. H. a. H. a. H. a. H. a. H. a. H. a. H. a.
1171 04 34 – 2 50 – 25 – 25 1 – 4 50 527 – 2589 –

Prezentul dispozitiv fiind întocmit exact, se certifică de noi.
Agronom regional, Gh. Giorgescu Președ.<inte> Comis.<ie> Interimară, <indescifrabil>
Agent agricol, Alex. Nechifor Notar, A. Gheorghiu
Membrii Comitet.<ului> Local de Împropietărire, Pr. Econ. Ion Ionescu

ANR, SJBT, fond Primăria Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi, d. nr. 3 / 1922 – 1925, ff. 116 – 117 (selectiv, doar coloanele completate cu informații).

9.
Proces – Verbal

Astăzi, 21 Martie 1921,
Noi, Petrea Pașnicu, judecător Orașul Săveni, județul Dorohoi, în calitate de președinte al comisiunei locale de expropriere pentru înființarea de pășune comunală necesară satului Vorniceni, comuna Vorniceni, județului (sic!) Dorohoi, lucrând în conformitate cu legea pentru înființarea pășunelor comunale, publicată în monitorul oficial No. 138 din 24 Septembre 1920, cum și cu instrucțiunile ulterioare ale Comitetului agrar – Direcția islazurilor și învoelilor agricole. –

Constatăm că în ziua de 19 Martie a.c., ora 10 dimineața, fiind ficsat (sic!) termenul pentru instituirea comisiunei locale de exproprieri în vederea înființărei de pășune comunală nesesară satelor Vorniceni, Comuna Vorniceni, podul Stamate, Comuna Borzești și Ibaneasa, Comuna Știubieni și procedura fiind îndeplinită, atât față de proprietarii moșiei Vorniceni, defunctei (sic!) Moștenitorii defunctei Elena Scarlat Ferechide, cât și față de săteni, ne-am transportat la comuna respectivă, unde în preatorul (sic!) primăriei am găsit presentă obștea satului Comunei Vorniceni, pe delegatul acestei obștei în comisiunea locală de expropriere din 1919, Vas.<ile> I. Murarașu, delegatul sătenilor din Cotuna Ibăneasa, Alex.<andru> I. Ciubotariu, Comuna Știubieni, cum și pe Gh.<eorghe> Cucu din Cotuna Podu Stamate, Comuna Borzești, lipsă proprietarii moșiei. –

Având în vedere că înainte de a proceda la complectarea comisiunei cu proprietarii moșiei respective, în prealabil urmează a constata dacă bunul expropriat în anul 1919 îndestulează tóte cerințele de împroprietărire locale, cum și acele de împrejurimi din o rază de 419 metri, –

având în vedere că moșia Vorniceni expropriată în întregime are o suprafață de 3841 de hectare, din care se pot îndestula toate cerințele de împroprietărire, mai rămânând încă și teren disponibil, deci fiind moșie de colononisare, iar în localitate rămânând nici o moșie exproprieabilă, în conformitate cu instrucțiunile comi<te>tului agrar, urmează ca pentru pășunea ce
vom înființa să afectăm din pământul propriu pentru pășune, expropriat în 1919, și întrece cerințele de împroprietărire, așa dar nemai fiind cazul ca proprietarii să intre în compunerea comisiunei, care fiind formată numai din subsemnatul ca președinte și delegatul satului Vorniceni, Vasile I. Murarașu pentru Comuna Vorniceni, și complectată cu Gheorghe Cucu, delegatul satului // podului Stamati, Comuna Borzești, și Alex.<andru> I. Ciubotariu, delegatul satului Ibăneasa, Comuna Știubieni, pentru satele respective, am procedat la efectuarea lucrărilor de constituire a islazului necesar din cota de expropriere din anul 1919,

având în vedere că din tabelul întocmit de Primăria Comunei Vorniceni, cum și din copia după același tablou din 1920, certificat de Consilieratul agricol Dorohoi, se constată că în această comună se află un număr <de> 3123 vite mari, că această regiune nefiind zonă de război, numărul existent de vite este cel normal și de el urmează a ținea seamă pentru determinarea suprafeței islazului ce vom criea (sic!),

având în vedere că această comună posedă un islaz în întindere de 464 hectare, înființat după legea învoielilor agricole din anul 1908, că acest islaz fiind de calitate inferioară nu poate hrăni decât 2 vite jumătate (sic!) la hectar, constatare făcută și de noi personal, cum și de organele agricole locale,

având în vedere că pentru număru<l> de vite existent în comună ar mai fi necesar pentru complectarea islazului existent încă de o suprafață de 650 hectare,

având în vedere calitatea pământului expropriat, abilitatea drumurilor de acces, cât și de adăpători, determinăm pentru complectarea islazului insistent suprafața de 650 (șase sute cinci zeci hectare) în lanurile: Valea fânațului 285 hectare, făntâna Dănilă 35 hectare, coasta Velnița 88 hectare, Cărămidăria 22 hectare, vatra iazului 50 hectare, fața morii 45 hectare, restul complectându-se din lanul huluba până la complectarea suprafeței de 650 hectare, terenul care va fi propriu numai pentru pășune. Această suprafață formează un singur trup cu islazul vechi. Se creiază un drept de servitute de trecere pe drumurile deja existente, adăpatul vitelor urmând a se face în pârâul Ibăneasa din mijlocul islazului. Comisiunea complectată cu delegatul sătenilor din cotuna Podu Stamate, Comuna Borzești, având în vedere că acești săteni au muncit întotdeauna pe moșia Vorniceni și că islazul urmează a se creia tot pe această moșie în imediata vecinătate a satului,

având în vedere că în satul Podului Stamate se află un număr de 411 vite mari pentru care e nevoe de un islaz în suprafață de 134 hectare, din care scăzându-se 54 (cinci zeci și patru hectare) islaz proprietatea comunei, înființat după legea din 1908, și de care se folosește satul Podul lui Stamate, urmează ca pentru completarea islazului insistent să se afecteze din pământul propriu numai pentru pășune o suprafață de 83 hectare (opt zeci și trei hectare), pe care îl determinăm în lanul hârtopu popei, // iar complectarea în lanul fața călugărenilor, situat în partea de miază – noapte a vechiului islaz, cu care formează un singur trup.

Adăpătoarea vitelor se va face în râul Jijia, creindu-se o servitute de trecere pe drumurile deja existente.

În urmă, comisiunea locală complectată cu Alexandru Ciubotariu, delegatul satului Ibăneasa, Comuna Știubieni, am procedat la determinarea porțiunei de islaz cuvenită acestor săteni din moșia Vorniceni.

Având în vedere că din tablourile întocmite pentru acest sat de primăria Comunei Știubieni, cum și din cel trimes nouă de Consilieratul agricol nu se poate stabili numărul exact de vite mari aflătoare în acest sat, diferențele ce rezultă din tablou fiind prea mari, urmează ca în determinarea suprafeței de islaz ce i se cuvine se ținem seama de numărul capilor de familie din sat.

Având în vedere că în satul Ibăneasa se află un număr de 26 capi de familie, că pentru vitele ce ar urma să aibă acești locuitori (conform instrucțiunilor comitetului agrar) ar fi necesară o suprafață de 35 (trei zeci și cinci) hectare de islaz, determinăm acea suprafață în lanul iazul Neamțului, în hotar cu moșia Borzești, din care se va alege terenul propriu doar pentru pășune, adăparea vitelor din sat se va face în pârăul Ibăneasa, creindu-se pe drumul14 de trecere pe drumurile deja existente.

Drept care am încheiat presentul Proces – Verbal în trei exemplare, dintre care unul se va lăsa Primărie<i> Comunei Vorniceni, al doilea se va înainta Consilieratului agricol al județului Dorohoi, iar al treilea Comitetului agrar – Direcția islazurilor și învoelilor agricole.

Președinte,
Judecător,
Petrea Pașnicu <semnătură manu propria>

Delegatul Comunei Vorniceni, V.I. Murarașu <semnătură manu propria>

Delegatului Podului Stamate, Ghi. Cucu <semnătură manu propria>
Delegatul satului Ibăneasa, A-l Ciubotariu <semnătură manu propria> //
ANR, SJBT, fond Primăria Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi, d. nr. 3 /
1922 – 1925, ff. 64, 64v., 65.

10.

Comisiunea Interimare a Comunei Vorniceni

Încheierea No. 12.

Ședința din 29 Decembrie 1921.
Sub Președenția D-lui Alexandru Căzănescu Președinte. Subsemnații, membrii Comisiunei Interimare a Comunei Vorniceni, Județul Dorohoi. –

Comvocați fiind de către Dl Președinte respectiv, ne-am întrunit astăzi în localul Primărie<i>, unde de către D-sa ni se supune la cunoștință că în urma ins<is>tenților D-sale, locuitorul Costache Vasile Ioniță din această Comună,
14 Corect: servitute <de trecer
donează Comunei câtimea de 31 prăjini sau 55 arii 49 c.<enti>ar<i>, pământ lângă cimitirul actual al comunei, spre a se întrebuința tot pentru cimitir, propunând a ne da avisul.

Noi Membrii,
Având în vedere propunerea D-lui Președinte,
Având în vedere că locuitorul Costache Vasile Ioniță din această Comună donează de bună voe (sic!) Comunei câtimea de 31 prăjini sau 55 arii 49 c.<enti>ar<i>, pământ lângă cimitirul actual al comunei, pentru se întrebuința tot pentru cimitir. – Având în vedere că actualul cimitir este aproape ocupat de morminte, și comuna are nevoe (sic!) pentru a i se lărgi terenul. –
Decidem:
Primim cu recunoștință donația făcută de locuitorul Costache Vasile Ioniță a câtimei de 31 prăjini sau 55 arii 49 c.<enti>ar<i>, pământ pentru lărgirea cimitirului actual și tot odată delegăm pe Domnul Președinte, ca împreună cu donatorul, să se prezinte autorităților în drept spre a încheia cuvenitele acte.

Pentru care am luat prezenta încheiere.

Președinte Comis.<iunei> Interimare, Alexandru Căzănescu. //
Membrii: Toader Ursache
Vasile Ungureanu

Secretar, Gheorghe Ungureanu

<autentificare:>
România
Primăria Comunei Vorniceni, plasa Centru, județul Dorohoi. Copia prezentă fiind conform cu originalul. Se certifică de noi. – Președinte Comisie Interimare, Alexandru Căzănescu.

Secretar, Gheorghe Ungureanu

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 54 / 1921, ff. 13 –

13v.

11.
Nr. 1221_________
1921 Decembrie 29
Domnule Administrator,

Avem onoare a vă înainta anexat a<i>ci copie după încheierea No. 12 din 29 Decembrie <1921> al Consiliului acestei comuni.
Rugându-vă să bine voiți a dispune înaintarea ei D-lui Prefect de județi (sic!) pentru aprobare.

https://biblioteca-digitala.ro
DAN PRODAN, IZVOARE ISTORICE 193

Președinte Comis.<iei> Interimare,
Al<exandru> Căzănescu
Secretar, Gh. Ungureanu
<În dreapta sus:> Nr. 21 / 31 / 12. 1921. Se va înainta D-lui Prefect spre cele legale. – Ad. <ministra>-tor deleg.<at> V. Lucan.

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 54 / 1921, f. 12.

12.

Administrația Plășei Centru
Jud. Dorohoi
Nr. 1748
1921, Decembrie 31
D-lui Prefect,
Jud. Dorohoiu

Am onoare a vă înainta raportul de față cu No. 1221 / <1>921 din preună cu încheierea Comis.<iunei> Interim.<are a> Comunei Vorniceni, cu No. 12, rugându-vă să bine voiți a dispune aprobarea ei. –

Administrator delegat, V. Lucan
Secretar, <Indescifrabil>
<În dreapta sus:> Nr. 73 / 1922 ianuarie 10. <Indescifrabil>. Se aprobă, Prefect, <Indescifrabil>.

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 54 / 1921, f. 12v.
13.

Subrevizoratul școlar
Circ.<umscripția> IV “Vorniceni”
Nr. 12
1922 ianuarie 1
Domnule Prefect,

E recent faptul azistărei Domniei Voastre la sfințirea, inaugurarea și predarea în sama comitetului școlar al com.<unei> Manoleasa, al localului de școală din satul Stroici, înfăptuit tot prin munca și abnegația a unor săteni inimoși și dornici de luminarea vlăstarelor lor – , cu toate piedecele puse în calea lor. –

Faptul e îmbucurător ca Dv. ați fost acela care v-ați păgorât la pătura cea de jos și curată a acestei țări și prin puterea, inima și sufletul Dv. ați adus laude binefăcătorilor, care vor rămânea neperitoare în inima lor.

Domnule Prefect, ca învățător în satul și comuna Vorniceni, ași avea dorința, ambițiunea și mândria ca tot Dv. să fiți acela care să puneți toată stăruința și autoritatea Dv. – ca în această comună, unde stă pustiu un local – fosta curte boerească depe vremuri, să se deschidă o școală de meserie – unde fiii poporului să

deprindă și arta meșteșugului – industriei – care, mai ales în Moldova noastră de sus, e în mâna străinismului. În dorința facerei de bine și a progresărei neamului nostru, rămân al Dv.

Petre Ștefănescu, subrevizor Școlar, Dirigintele școalei Vorniceni Domniei Sale,
Domnului Prefect al Județului Dorohoi. –

<În dreapta sus:> No. 362 / 12 / 1 – 1922. 30 / 1 – 1922. Se va avea în vedere după ce vom cerceta în localitate. Prefect, <indescifrabil>
ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 31 / 1922, f. 16.

14.

No. 104_______
1922 Ianuarie 16
Administrator plasa
Centru – Loco

La No. 1748 / <1>921. –
Vă fac cunoscut că se aprobă închierea Comisiei Interimare a Comunei Vorniceni No. 12 / <1>921, relativ la donația făcută acelei comuni a câtimei de 31 prăjini sau 55 arii 49 c.<enti>ar<i> pământ de către locuitorul Costache V. Ioniță pentru lărgirea cimitirului. Și vă rog a da ordin autorităței Comunale a încheia cuvenitul act pentru acceptarea acestei donațiuni. –
D<omnu>-lui Adm<inistra>-tor Plășei Centru, <Județul> Dorohoi No. 221.

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 54 / 1921, ff. 14 –

14v.

15.

Primăria Comunei Vorniceni
No. 009 / 1922 Iulie 6
Domnule Prefect,

La ordinul Dumneavoastră No. 2736, avem onoare a raporta că în tot raionul acestei comuni ne se găsește nici o păduri <sic!> cari să fie în ecsplótóre pentru materialile necesari pentru construcție de șcólă în aciastă comună.

Priședinte Comisie Interimară,
Al<exandru> Căzănescu

<În dreapta sus:> Centrală !!! (sic!) <Indescifrabil>
ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 31 / 1922, f. 110.
https://biblioteca-digitala.ro
DAN PRODAN, IZVOARE ISTORICE 195

16.
Comitetul școlar Vorniceni
No. 31
1926, Oct. 1

Domnule Președinte,

Am onoare a vă aduce la cunoștința Dv. că încă nu s’a vărsat Comitetului <școlar> cota comunei, așa că n’avem cu ce ne procura combustibilul, vă rog a interveni locului în drept.
Președinte, P. Ștefănescu

Domniei Sale, Domnului Președinte al Comit.<etului> Central școlar Dorohoi <Sus în centru, ștampilă dreptunghiulară:> COMITETUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOROHOI. Intrat sub No. 341. 1926. Luna Oct. Ziua 16. Dosar No. ….. <Mai
jos:> În original D<omnu>lui Prefect al Județului, cu rugămintea de a da ordin comunei Vorniceni să verse cota de 14% către comitetul școlar, că timpul răcindu-se, e nevoie de a se aduce lemnele. Președinte, <indescifrabil>. <În stânga sus, ștampilă dreptunghiulară:> Prefectura Jud. Dorohoi. Registr.<atura> G<enera>lă No. 21268. 1926. Luna Oct<om>brie. Ziua 16. Dosar No. ………… <Mai jos:> Se va
da ordin primarului a achita cota cuvenită Comitetului. Pref.<ect>, <indescifrabil>.
ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 108 / 1926, f. 283.

17.

Școala Vorniceni
N-ro. 162
1926 Octombrie 16

Domnule Revisor,

Prin aceasta am onoare a vă ruga să bine voiți a interveni pe lângă autoritățile în drept pentru a da ordine autorităților locale să ne deie tot concursul pentru procurarea celor necesare școalelor din comună. N’avem procurat până acum lemne, mobile și mai cu seamă la școala de fete n’avem încă nimic. Nu mi s’a dat încă cota de 14% a comunei, cota din venitul cârciumelor etc.–

Cum timpul se întârzie, e bine a se sacrifica câteva ore pentru binele public. Director și Președintele Comit.<etului> Șc.<olar>,
P. Ștefănescu

Domniei Sale, Domnului Revizor, Sect.<orul> I, Dorohoi.
<Sus în centru, ștampilă dreptunghiulară:> Revizoratul Școlar al Jud. Dorohoi. Intrat sub No. 8128. 1926, luna Oct. Ziua 25. Dosar No. ………. <Mai jos:> În

original D<omnu>lui Prefect, cu rugămintea de a da ordin comunelor să achite cota de 14% către comitete<le școlare>, căci în caz contrar, școlele vor suferi prin închiderea lor, odată cu începerea ernei (sic!). – Rev.<izor> Șc.<olar>, <indescifrabil>. <În stânga sus, ștampilă dreptunghiulară:> Prefectura Jud. Dorohoi. Registr.<atura> G<enera>lă No. 22894. 1926. Luna N<oiem>brie. Ziua
https://biblioteca-digitala.ro
196 AMS, XVII, 2018, SECȚIUNEA I: ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
9. Dosar No. ………… <Mai jos:> Secretar ….. Se va da ordin primarului com.<unei> Vorniceni spre executare. Pref. <ect>, <indescifrabil>.

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 108 / 1926, f. 284.

18.

Nr. 21.268_______
1926. Oct<ombrie 16>

Primar Vorniceni

D-l Revizor Școlar al Județului <Dorohoi>, cu adresa No. 345 / <1>926 ne trimite raportul D-lui Președinte <al> Comitetului Școlar Vorniceni prin care arată că Dv. nu ați vărsat Comitetului <școlar> Cota cei (sic!) să cuvine, neavând cu ce procura conbustibil pentru școli. –

Vei face cunoscut despre aceasta și vă invit a achita de urgență Cota cuvenită Comitetului școlar, raportândune (sic!) rezultatul.

<Adresă nesemnată, probabil ciornă>

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 108 / 1926, ff. 285 – 285v.

19.

Telefon
No. 22894
10 Noembrie 1926

Primar<ului>
Comunei Vorniceni

Motivat de intervențiunea ce mi-se face de către D-l Revizor școlar, în urma raportului Școalei Vorniceni, Vă pun în vedere să dați tot concursul pentru procurarea lemnelor pentru școli și mobilierul necesar școalei de fete.

Veți achita cota de 14 % comitetului școlar local și acea din venitul cârciumelor, raportându-ne de executare.
Vă aduc atențiunea că vi s-a mai dat ordine în această privință, cunoscut că în caz contrar vom lua măsuri contra Dvs.

Prefect,
<indescifrabil>

Șef bir.<ou> Jud.<ețean> și C.C.,
<indescifrabil>

<in stânga sus:> Transmis. E. Holban. <Nr.> 28 / <1>926.
https://biblioteca-digitala.ro
DAN PRODAN, IZVOARE ISTORICE 197

ANR, SJBT, fond Prefectura Județului Dorohoi, d. nr. 108 / 1926, ff. 300 – 300v.

20.

<Prefectura Județului Dorohoi> <Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi> Inspectoratul Școlar al Plășii Săveni

Inventarul
Școlilor din plasa Săveni, încheiat la 31 Martie 1943

Școala care a trimis Partida nr. …… Total Observațiuni
inventarul
Comuna Satul I. V. XII.
Vorniceni Vorniceni 20.000 826.265 42.268 890.533
Vorniceni Davideni – 6.000 4.650 10.650

Prezentul Tabel se certifică de noi,
Inspector Școlar,
Ioan I.

ANR, SJBT, fond Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi, d. nr. 10 / 1942 – 1945, f. 56.

21.

<Prefectura Județului Dorohoi> <Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi> Inspectoratul Școlar al Plășii Săveni

Tabel
Ce cuprinde situația, suprafața și valoarea averii imobile
dela școlile din această plasă

Comuna Școa Averea imobilă a școalei Valoarea averii imobile Ob
la Clă Suprafața terenului Clă Grădi Cur Lot Tot ser
di în m2 di nă tea ul al vați
rei rei uni
Lotul Curtea Grădi
școa na
lei
Vorniceni Vor 2 2,50 2010, 24.000 764. 60. 4023 20 848. –
nice ha 92 m2 m2 042 200 000 265
ni
Vorniceni Davi – – – – – – – – – –
Doa
ia
https://biblioteca-digitala.ro
198 AMS, XVII, 2018, SECȚIUNEA I: ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Se certifică de noi,
Inspector școlar Șef de cancelarie,
<indescifrabil> <indescifrabil>

ANR, SJBT, fond Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi, d. nr. 10 / 1942 – 1945, f. 57.
22.

<Prefectura Județului Dorohoi> <Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi> Inspectoratul Școlar al Plășii Săveni

Inventarul
Școlilor din plasa Bașeu la data de 1 Aprilie 1942 – 1943

Nr. Localitatea unde e școala Partida I-a Partida a 5-a
Crt. Terenuri Clădiri
Comuna Satul Lotul Grădina de Localul Locuința Grădina
școalei legume școalei directorului școlară
42. Vorniceni Vorniceni 20.000 – 707.732 60.333 60.200
43. Vorniceni Davidoaia – – – – 6.000

(continuarea tabelului)

Partida a XII-a Total Observațiuni
Instalații mobiliare și mobilier
Mobilier Material didactic Biblioteca
30.380 6.530 5.358 890.533
3.600 1.050 – 10.650

ANR, SJBT, fond Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi, d. nr. 10 / 1942 – 1945, f. 58v.

23.

<Prefectura Județului Dorohoi> <Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi> Inspectoratul Școlar al Plășii Săveni

Situația recapitulativă
a mișcărilor intervenite în inventarul pe exercițiul 1942 – 1943

Nr. Numele și localitatea Data schimbărilor Partida nr. … Total
Crt. școlii
Comuna Satul I V XII
42. Vornice Vorniceni Sold la 31.III.1942 20.000 828.265 42.268 890.533
ni Complectări – – – –

https://biblioteca-digitala.ro
DAN PRODAN, IZVOARE ISTORICE 199

Adăugiri 1942 – 1943 – – – –
Scăderi 1942 – 1943 – – – –
Sold la 31.III.1943 20.000 828.265 42.268 890.533
43. Vornice Davidoaia Sold la 31.III.1942 – 6.000 4.650 10.650
ni Complectări – – – –
Adăugiri 1942 – 1943 – – – –
Scăderi 1942 – 1943 – – – –
Sold la 31.III.1943 – 6.000 4.650 10.650

ANR, SJBT, fond Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi, d. nr. 10 / 1942
⦁ 1945, ff. 69; 81v. Idem adresă, Situația recapitulativă a mișcărilor intervenite în inventarul pe exercițiul 1944 – 1945, comunicată de Inspectoratul Școlar al Județului Dorohoi, evacuat în refugiu la Târgoviște, Ministerului Educației Naționale de la București, cu adresa nr. 5497 / 21.II.1945, în ibidem, d. nr. 10 / 1942 – 1945, ff. 70v., 82.

Keywords: unpublished document, Vorniceni, 1908 – 1943, sale and purchase act, inspection report, land reform, cemetery extension, school activity, document capitalization.

THE HISTORICAL SOURCES ABOUT THE PAST OF
VORNICENI LOCALITY, BOTOŞANI DISTRICT (II).
A SETTLEMENT IN THE YEARS OF GREAT UNION (1918)

(Summary)

The author publisches another 23 historical sources about the past of Vorniceni locality, between 1908 – 1943: sale and purchase acts, inspection reports, land reform documents, cemetery extension, school activities records. All the historical sources, n-r 1 to 23, are unpublished. These documents complete the geographical, historical, social, religious, educational personality of Vorniceni locality.

https://biblioteca-digitala.ro

luni, 26 aprilie 2021 21:14 - Vorniceni News