Prevestirea vieței oamenilor după zodii.

                                               Gromovnic din bătrâni pe 12 zodii şi 7 planete ; Pascalia
                                                                  SUPUNERE DE CASNICINu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Februarie în 22 zile vine Soarele la zodia Peştilor. Care se va naşte vor fi mândri și îndrăzneți, plecați către învățătură, iar fetele vor fi mânioase. De va fi tunet intru această zi, va fi pagubä la arătură. De nu va fi a- ceastă lună friguroasă, paștele va fi friguros. Precum va fi la Februarie în 11 zile, aşa și postul mare va fi.
Martie în 21 zile Soarele intră în Zodia Berbecelui; care se vor naste in această zi vor fi îndrăsneți, ru- şinoși, iubitori de dragoste. De va fi Martie uscat, Aprilie va fi moinā, iar de va fi Martie tunet, anul va fi roditor. La 25 zile de va fi ziua veselä și noaptea senin, anul va fi roditor, iar de va fi în vinerea cea mare ploaie, mai bine va fi.
Aprilie în 20 zile vine Soarele la zodia Taurului. De va fi în ziua Paş- telor moină, scumpete va fi şi uscă- ciune, iar de va fi ziua Paştelor fru- mos, roditor şi uscat va fi anul. La trei săptamâni după Paște, de nu va fi verdeață va fi anul neroditor. De va fi flori multe de vișine și prune, atunci va fi nådejde şi pentru vii.
Mai în 21 zile vine Soarele în zodia Gemenilor. De va fi la început și la sfârșit moină, scumpete de pâine și de vin va fi. Tunete dese fiind anul, va fi roditor, iar de va fi ziua de Rusalii senin, atunci va fi rău.
Iunie în 22 zile vine Soarele în zodia Racului, și cine se va naş- te la aceastä vreme, înțelepți va fi, cu obiceiul bun, norocos îndelung.
Iulie în 23 zile vine Soarele la zodia Leului și se începe zi căinească adică ; nici un lucru nu e bun; acesta se termină în August, însă în aceste zile pot ca să se cumpere moşii și så se puie temelie la niscaiva lucruri. Cați se vor naşte la această vreme, vor fi lucrători de bune și îndreptări.
August în 23 zile vine Soarele în zodia
Fecioarei. Câți se vor naşte la această vreme sunt drăgăstoși, isteți pentru scrisoare şi pentru toate tre- bile sufleteşti şi norocoşi; de oameni mari să se ferească,
Septembrie în 23 zile vine Soarele la zodia Cumpenii. Pentru nuntă și călătorie este bine. Cine se naşte la această zodie va fi iubitor de înțe- lepciune. Dela 11 până la 18 să se pue măcar ori ce sămânță în pământ.
Noembrie în 21 zile vine Soarele la zodia Săgetătorului, și este bine pentru neguțători și pentru cei ce lu- crează cu foc. Cei ce se vor naşte sub această zodie, sunt iubitori de Dum- nezeu și înțelepți însă cu durere de cap.
Decembrie în 22 zile vine Soarele în zodia Tapului, de va fi naşterea înainte de plinirea luminii, anul va fi roditor. De va fi în ajunul nașterei lui Hristos zi veselă şi senin, påinea vinul, peștele și carnea vor fi îndeajuns, iar de va fi ploaie sau vânt, atuncea este semn de ciumă. Câți se vor naşte în această zodie vor fi gânditori, tâlhari, fățarnici şi vicleni.ù
Ar putea fi o imagine cu 2 persoane                                                           Prevestirea vieței oamenilor după zodii.
BERBECELE. (Zodia 1 și 2)
Zodia Berbecului este chip bărbă- tesc, care stăpânește înfocat și geros pre răsăritul soarelui timp dela 21 Martie până la 20 Aprilie. Copii ce se vor naşte sub acest semn, vor fi buni, slujitori, slabi la sânge, ciudați la făptură, prelungi la obraz, ochi mari, mânioși, uci- gători, vărsători de sânge, inşelători, mincinoși, vorbi- tori de rău asupra altora, neastâmpărați, nestatornici, îndrăzneți, iubitori de mueri, scumpi; se vor mânia, dar mânia curând îşi întoarcd și când ei se mânie niște vine le es în față și pe frunte. Vor fi bogați şi cinstiți, dar cinstea curând o vor pierde şi iar curând o vor dobândi. Vor avea mari pagube în viață, ceia ce-i va face să-și piardă din avere şi să rămâie mai săraci.
Vor fi uscățivi, voinici, nerebdători de seamă de nimica, dar şi ruşinoşi. Cu oamenii cei buni nu se unesc; sunt arțăgoși și râzători, flușturatici, la războiu biruitori, la mânie se vor face vânät-galbeni; pricepuți la toate gata în tot momentul la.certe și bătăi, înfierbântați la vine, părul aspru, vorbe fără sațiu, vorbind tot de rău pe vecinii lor, toate lucrurile vor să fie după cum voesc ei. Mulți născuți în această zodie, se intâmplă să fie si tâlhari; vor avea răni sângeroase pe trupurile lor; iură lesne pe numele lui Dumnezeu și al părinților fără a se gândi la cele ce vor urma; cu muerile lor, vor avea milă și vor ajunge la mari dregătorii, dar numai cu zavistie despre alții și altele, căci vor avea mulți duşmani.Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Casa vieței lui va fi Berbecele 21 Martie până la 20 Aprilie); in acea vreme iar vine binele în casa lui și va avea noroc la toate și la apă.
Casa fraților lui; Gemenii (21 Maiu până la 22 Iunie); va avea bun traiu cu frații lui.
Časa părinților lui este Racul, (22 Iunie până la 23 Iulie); atunçi norocul lui va fi zadarnic, dar părinții lui vor muri înainte de el.
Casa feciorilor lui e Leul; (23 Iulie până la 22 August); va avea feciori mulți și va avea mare cinste in vre-un rege sau domn; ce-lar pofti pe voe îi va fi, Casa nepoților lui este Fecioara, (23 August până la 23 Septembrie); la acea să aibă vr’un spor; trebue să rabde.
Casa naşterei lui și a dobânzei lui și a femeei lui este Cumpăna, 23 Septembrie până la 22 Octombrie), atuncea multe va putea face, și bogății va lua și va avea noroc și dragoste cu femeea lui.
Casa morții lui e Scorpia, (timpul dela 22 Octombrie până la 21 Noembrie); la moartea lui, care se va întâmpla în acea vreme, va avea nelinişte căci fă- cându-și testamentul va avea împotrivire la toți; în acea lună palma cu apă să nu umple, nici pe sus să nu umble.
Casa norocului lui este Săgetătorul: în luna lui Noembrie are noroc, la orice are să facă, numai să se păzească de fiare sălbatice.
Casa norocului lui, ca la nimeni altul, mai este siVărsătorul de apa (dela 13 lanuarie pina la 22 Fe bruarie): atunci toate trebile vor merge bine.
Casa neputintei hi este Gemenil, in luna Maia nimica nu-i va merge spre bine, si va avea semn In cap, In pold san in nghi, de chine sau duşman de aproape s va tainni; va fi milostiv nevestei sale, va avea norocire la toate hrinele, mmai haine negre s poarte. Nenorocirea lui va fi spre parile rlsaritului sourelui; vinta hui: de va trece de 22 ani, va trai 70 ani si aproape de moarte i se vor negri dinții cei de desubt.
                                                                             TAURUL. (Zodia 3, 4 si 5)
Zodia Taurului spre răsărit se a- rată. Pruncii, ce se vor naşte în a- ceastă zodie, (adică în timpul dela 20 Aprilie și până la 20 Maiu) vor fi vrednici a semäna holde şi a chi- vernisi casa; iubitori de jocuri, buni, indrăzneți, iubitori de adânci învățături din cele adânci și de cele neadânci; urâți de mueri dar și frumoşi și cu bună cuviință, îndurători și iubitori de mueri, nerodi- tori de copii, cu obiceiuri bune, veseli şi iubitori de muzică. La statură înalți, la față curați, ochii frumoși, cuvioși înaintea oamenilor, deschişi la minte, fără de un cusur, și viața lor plină de tot darul. Când vor ajunge la anii cei în desăvârșire se vor scumpi și se vor îmbogăți, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc.
Vor căuta să aibă tot vorbe bune, dar nu vor mulțumi pe oameni cu faptele cele bune, or ce-ar face. Vor fi iuți de fire, pe obraji vor avea un semn, ori la ochi sau la umere; vor fi tăcuți şi tainici, pe ni-meni nu vor asculta, ce l-ar invăța, ar pofti să fie tot crezuți și lăudați de toți; vor fi la cap cu minte înaltă, dar vor clipi din ochi. Din fire vor fi mândri; să se roage lui Dumnezeu să nu fie prea iubiți de către oameni, precum li se arată natura, căci vor fi sângroși și foarte supărăcioși, mânia ii aduce la mari pagube; vor fi prepuitori și mult socotitor, dar nu vor träi cinstit și în desfătări, Aceasta e una din zodiile cele mai bune pentru oricine s’a născut într’insa.
Casa vieței aceluia va fi Taurul, dela 20 Aprilie până la 21 Maiu, atunci va avea dobândă,
Casa norocului lui Gemenii (dela 21 Maiu până la 22 lunie); la acea vreme va avea noroc la toate lu- crurile sale, va fi vânos și va avea dreptate; se va naşte noaptea va fi bogat, dar de se va naște ziua nu va fi aşa de bogat.
Casa fraților lui va fi Racul (dela 23 Iunie până la 23 Iulie); atunci să nu călătorească dintr’o țară în alta, și va avea tot binele.
Casa părinților lor e Leul (dela 23 Iulie până la 23 August); nu va avea ce vinde nici ce cumpăra și va trăi mai mult ca părinții lui.
Casa feciorilor lui este Fecioara (dela 23 August până meească de cât bărbăteascä.
Casa nepoților lui e Cumpăna, 23 Septembrie până la 22 Octombrie); fn acest timp va räbda multe boale în piept.
Casa neputinței lui e Scorpia, (22 Octombrie pânä la 21 Noembrie ; în această lună va veni spre cinste și spre veselie; tot ce va începe va face și dobândă dela femei va avea.
Casa morții lui este săgetătorul (21 Noembrie până la 22 Decembrie; atunci va umbla prin țäri streine și va fi bătut cu ferul și va scăpa sănătos din bătae şi va fi dăruit încâ şi un dar bun; să se på- zească totd’auna de răutate că din asta are să i se întâmple nenorocire. Casa trebuinței lui e Tapul, (22 Decembrie până la 23 Ianuarie); atunci va bobândi multă bogație.
Casa stăpânirei lui este Vărsătorul de apă, (23 lanuarie până la 22 Februarie); atunci va avea mare nenorocire.
Casa lucrului lui este Peştii, (22 Februarie până la 21 Martie); atunci încă și mai mare nenorocire va avea întru a vinde și a cumpăra.
Casa părinților lui Berbecele, (21 Martie pânä la 30 Aprilie); atunci va ieşi din mari lovituri şi de multe mărturii mincinoase va scăpa. Viața lui dar se îm- parte în două părți; de va trece de 3 ani va trăi 58 de ani. Va avea noroc la toate hainele, numai la negre și galbene nu, şi cu omul ce are ochii verzi nu se va putea împrieteni niciodată.
                                                                     GEMENII. Zodia 6 si 7
 Zodia Gemenilor se arată, semn bărbătesc, ce stăpâneşte neschimbat spre apus. Copii ce se nasc sub acest semn al Gemenilor, (in timpul de la 21 Maiu până la 22 lunie), au o fire nestatornică, cu dorința spre învățătura lucrurilor celor adânci, adică cu priceperea la toate: la matematică, la filosofie, poesie și la alte feluri de meşteşuguri, Face pe om scurt, barbă rară, dinți lungi, plini de vorbe, curat, învățător pentru cei de lucru, flegmatic, cu trupul greu și trândav, urâtor, bun la vorbă, în-
cearcă să învețe dela alți toate și vrea så le știe toate; nemulțumit cu ale sale va fi mândru și mincinos, ager la minte neobosit, bună căpetenie, logofät fără de grijă, înțelept, voios, cu bună înțelegere, cu soco- tință, făcător de legi; numai are să aibă zavistii de strângăturile sale de bani, mânios, dar nu ține mult, Socat la lacrimile deşarte; va plânge la orice lucru, va fi om glumet, va face multe și lungi călătorii; o- brazul lui se arată tainic, la statură drept sprincenile cercuite și atârnate, cuminte, îndrăznet la vorbe, iar când se mânie vorbeşte mult; are spete late și putere trupească; va avea multe cunoştințe cu oameni mari, va avea un semn în cap sau la unghii, tot va împunge pe alții și la jumătatea vieții lui va fi foarte vorbitor. Invoindu-se la partea rea; va avea atunci fruntea micā, genele lungi, ochi negri, nasul strâmb, buzele groase, bārbia groasă și va iubi mult hainele.
Mulți de sub această zodie ajung și Domni. Stăpânitori de popoare. Boalele lui vor fi melancolice, opăceală, dela un timp II va pieri grāsimea, va värsa adesea venin; va avea atunci fiori de friguri, bale, va tuşj și va scuipa mult; troahnă, inimă tristă, gânditor adesea ori, ceeace aduce o minte stricată fără folos. Această zodie face pe om în genere cu năravuri rele, dar tiitor de minte, stăpânitor și biruitor de fire; află comori de argint, argint viu și alte metale și pietre Scumpe, dar din toate câte află nu e bogat.
Casa vieței lui e Gemenii, (21 Maiu până la 22 Tunie); atunci va avea noroc la vânzare şi la cumpa- rare.
Casa fraților lui este Leul, (dela 23 Iulie pânà la 22 August); în acea vreme va întra în stăpânirea a multor lucruri d’aie fraților lui. Casa părinților lui este Fecioara; ea spune că nu va lua bogăție multă dela părinți lui,
Casa feciorilor lui este Cumpăna (dela 23 Sep- tembrie până la 22 Octombrie); atunci se va însura și femeea lui va face copii gemeni.
Casa neputinței lui este scorpia (dela 22 Octom- brie până la 21 Noembrie); în acea vreme ii va veni greutăți.
Casa împreunării nunții lui a doua, este Săge- tätorul, (21 Noembrie până la 22 Decembrie); toate lucrurile lui spre neplăcere și spre cursă vor fi atunci.
Casa morței lui e Tapul, (dela 22 Decembrie până la 23 lanuarie); la acea vreme i se va întâmpla moartea lui, de multe desmierdăciuni ce va avea cu femeia lui.
Casa norocului lui va fi Taurul (20 Aprilie până la 21 Maiu); la acea vreme nu va avea nici cel mai mic noroc. Viața lui se va împarte în două părți; de va trece dela 24 ani, va trăi până la 70 ani. Noroc va avea la tot felul de haine.
                                                                   
                                                                                        RACUL ZODIA 8 SI 9
Racului adică în timpnl dela 22 lunie până la 23 Iulie, va fi priceput, de mari înțelegeri, iubitor de frumusețea bu- nei cuviințe și a năravurilor celor bune iar de mește- şuguri uråtor; mâncarea multă și beția nu va iubi, iute la mânie, și de grabă se intoarce; va fi înțelept, mân- dru, mincinos, nestatornic, cu smerenie vicleanà, gâl- cevitor, noroc va avea ; foarte nestatornic şi îndrăzneț; va fi nătâng lung la trup, de oameni iubit, pielea albă, barba lungă, binişor se pleacă la toți, vodște să vor- hească tot drept, și traește mulțumit cu ceea ce are. Va fi mai mult sărac; fața’i este vesela, este flegmatic, trupul alb, obrazul palid și smolit, gros la falci, plin de carne, vinele ascunse, dindărât trupul strâns și ro- tund melancolic și lenes; va avea spatele lat, unghiile slabe, pärul aspru, fruntea mai mult lată decât lungă . ochii mierăi, nasul timp, gura mică, obrazul curat, dinți ascuțiți, gâtul cam gros. Va trebui să rabde multe boale în mâini și în picioare; va fi pismaş dar nu va bäga de seamă dreptatea; va fi tare în mâini, va scăpa de rane făcute de armă; semn va avea sub brâu sau intr’o parte, şi pe trup va avea rană de vr’un câine. Omul nåscut în această zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe; îi place somnul, e credincios, lesne se va imbolnăvi, nu e mult curvar şi va trãi mult într’o stare și într’o fire. Boala lui mai primejdioasă va fi cataroiul, paralizia, epilepsia, idropica, și dure- rea de cap și de grumazi. Această zodie este cea mai nenorocită dintre toate.
Casa vieții lui va fi Racul, (dela 22 Iunie până la 23 Iulie); atunci ce va vrea, va putea face.
Casa norocului lui Leul, (dela 23 lulie până la 23 August); atunci va avea noroc la toate. Casa fraților lui este Fecioara: ya trăi mai mult decăt toți frații lui şi decât soția lui.
Casa părinților lui va fi Cumpăna: spre bătrânețe nu va putea să rămâie tot sărac.
Casa feciorilor lui este Scorpia, va avea mai mulți copii, dar parte din ei vor muri de mici.
Casa stăpânirei lui este Berbecele, (dela 21 Martie până la 20 Aprilie); atunci va avea noroc la vânat și la negot; la începutul vieții lui va trài în mare cinste și mânhâere.
Casa neputinței lui : Gemenii, (dela 21 Maiu pânäla 22 Iunie); în acest timp va fi greu și va muri de moarte grabnică. Viața lui se împarte în două părți: de va trăi 32 de ani, apoi va ajunge până la 66 de ani. Să se fe- rească de pisma femeească că multe rele ii pot aduce. Semnul mortei ii va fi; când vor începe a i se umfla genunchii; noroc are la toate hainele să le poarte.
                                                                          LEUL Zodia 10 si 11
Zodia Leului este semn bărbătesc și stăpânește spre răsărit. Copilul ce se va naşte în acest semn al Leului, (in timpul dela 23 Iulie până la 23 August), este fru- mos și cărnos, cu ochii mari, iubit de împărați și de boerii cei mari. Puțini la număr vor fi ca dânsul; de mic cam gălbenicios la față și cam ple- cat la bună orânduială, la adevăr și dreptate, cu bună ințelegere în viața sa, voinic cu îndrăsneală, iubitor de ostenele, bine väzut de cei mari. Om dealtmintrelea bun, lungăret la obraz, ochii căprii, boeresc se va ținea; dinți tari, trupul drept, tantos, când merge va scârțâi din picioare; semn va avea pe trup deoparte, va fi indărătnic în toată vremea, încât vor râde alți de dânsul, dar el se va arăta nepăsător la râsul lor. Pă-rinții nu-l vor iubi, de alți va fi căutat și îngrijit, numai faptele lui nu vor aduce mulțumirea altora; va avea mare mânie şi în curând se va întoarce.
Om vrednic, vrea să facă lucrurile sale spornice, va avea mare no- rocire și vrednicie, foarte sângeros, gura și fruntea rotundă, sprâncenile subțiri, ochii albi, nasul drept și nu prea gros; fața curată și veselă, unii sunt și ru-meni la țață și cu buzele groase, pieptul și gâtul ro- tund, tare la voinicie ; iubește hainele scumpe, ii place mult cinstea și mândria. Va fi prea mult inbit de femei, fiecare va face totul ca să-i placă iar el se va ține mândru despre unele. Va fi dulce la sânge și va avea bube mici la trup din cauza slăbiciunei sângelui, din bale curând se însănătoşeşte. Va fi bun povä- tuitor pentru alții și lucrător de multe lucruri bune deștept și fară nici un cusur. Mai bun pentru alții de cât pentru sine.
Casa vieței lui însemnează Leul, (dela 23 Iulie până la 23 August 😉 va avea noroc mare la acea vreme.
Casa dobânzei lui este Fecioara, (dela 23 August până la 22 Septembrie); atunci va neguțători bine cu tovarăşii lui.
Casa fraților lui Cumpăna; el va fi bun și va ținea cu frații lui, iar frații ii va fi potrivnici.
Casa părinților lui Scorpia; nu va trăi bine cu părinții lui dar pe urmă îl vor iubi.
Casa feciorilor lui Săgetătorul va fi plodnic și feciorii lui vor fi tari ca și tatāl lor. Viața lui se împarte în două pärți: de va trăi 31 de ani, vă ajunge până la 60 ani şi va muri spovedit și împărtășit cu darul lui Dumnezeu, după obiceiul creștinesc, în casa sa. Noroc va avea la toate hainele numai negre să nu poarte și să se ferească de câine turbat.
                                                        FECIOARA. (Zodia 12, 13 și a 14)
Omul ce se va naşte în zodia Fecioarei (adică dela 23 August şi pâna la 22 Septembrie) are firea nestator- nică ; va fi cu pricepere la învățături adânci și la toate lucrurile și meşte- şugurile, dar mai ales la aritmetică adicà la socoteli cu numere, la lucrurile de cancelarie și la cele duhovniceşti cu mult noroc, însă de curțile boiereşti și de boerii cei mari să se ferească; va ii din fire bun şi cinstit; va vorbi minunat, la statură mijlociu, barba rară, dinți lungi, plăcut la vorbă, de minte mijlociu, glumeț mult, flegmatic, trupul greu și trândav, învățător la toate, toate vrea să le știe; va fi cu vocea rea, pentru lucrurile sale nu-i place să fie ori cum făcute; va fi şi mândru, mincinos și la față și la chip se vede a fi umil dar și zavistic este, adesea se isvodește a fi răutăcios; va avea fruntea mică, ge- nele lungi, nasul strâmb, buzele cărnoase, bărbia în- toarsă.
El iubește hainele; semn va avea în față sau in piept; capul il va ține sus și gâtui nesfârşit; dra- goste mare va avea cu muerile, oameni străini vor finea mai mult la dânsul decât ai săi; va putea ajunge și om mare; boalele lui vor fi friguri, vărsături, va scuipa mult și va tuşi; spre bătrânețe ii va peri gro- simea și chinuindu-se mult cu gândul poate ajunge strâmt la minte, drăgălaş peste fire, inclinat spre tre- bile sufleteşti şi osebit la apucături; la treburi norocos.
Casa vieței lui este Fecioara (în timpul dela 23 August și până la 22 Septembrie); atunci va avea slujbá și noroc.
Casa dobânzei lui va fi Cumpăna; va sta lângă mari căpetenii şi va avea bine.
Casa fraților săi este Scorpia; va fi milos către toți frații lui,
Casa părinților lui este Săgetătorul; tatăl său va fi om mare și părinții vor muri înainte de el. Casa feciorilor lui este Tapul; va fi tare, scump, mult va fågådui și puțin va da, va avea un semn de loviturră sau de câine la genunchi.
Casa nenorocirei lui celei mari va fi Racul; se va ridica cu averea altora.
Casa locului lui este Leul (dela 23 Iulie până la 23 August) ; să se ferească să nu se însoare la acea vreme. Viața lui se împarte în două părți: de va trece peste 40 de ani, va träi 93 de ani. Noroc va avea la toate hainele, de vor rämânea dela dânsul.
                                                                            CUMPĂNA. (Zodia 15 și a 16)
Zodia cumpenei este partea bărbă- tească, care stăpâneşte spre pärțile răsăritului. Cine se naște sub acest semn al Cumpenei, (adică în timpul dela 23 Septembrie pânä la 22 Octombrie), va fi de treabă, frumos, curat, iubitor de dreptate, grăitor de adevăr, dacă obiceiurile rele nu-i va schimba firea; va fi milostiv cu bună cuviință, iubitor de mueri, nero- ditor de copii, cu bun obiceiu, vesel și iubitor de mu- zică; va fi curat la față, ochii frumoși, statură de mijloc, cărnos la nas, minunat la obraz, cuvios la toți oamenii ce-l väd; va fi când täcut, când prea vor- bitor, cu inima deschisă, deschis la minte färă nici o sminteala. Viața lui plină de tot darul; să se roage lui D-zeu, sa nu fie prea mult iubit, după cum il arată natura; are să fie sângeros, iute la mânie și îndată se intoarce şi-i pare rău de vorbele sale rostite cu iufeala și mania lui il duce la mare pagubă; va fi prepuitor, iubitor, vesel, socotitor, iubitor de invăță- turà; va trăi cinstit şi în desfătăciuni, va fi și mândru și în spate va avea un semn sau la mână sau la față. Va fi mult iubitor de intelepciune și va fi prefàrit înaintea altora; oamenii nu vor prea îndrăzni a-i face vr’un rău pe fața, dar în spate va avea mulți duşmani.
Casa vieții lui va fi Cumpăna (dela 23 Septem- brie până la 22 Octombrie), la acea vreme bine ii và fi la toate lucrurile și orice va isbuti.
Casa dobânzei lui este Scorpia (dela 22 Octom- brie până la 21 Noembrie); va dobândi la cumpărat și la vândut, va fi iute la mânie.
Casa fraților lui este Sägetătorul; va umbla de- parte prin țäri străine și va avea semn pe trup și va muri pe pamântul sau.
Casa părinților lui este Värsätorul de apă; părinții lui vor avea feciori mulți și el va avea mare ràu în- tr’insul, dar va trài mai mult decât pärinții lui.
Casa norocului lui cel mai mare este Leul; va avea noroc la bogăție la mijlocul vieței sale. Viața lui are să fie despàrțită in două părți: de nu va muri până la 44 de ani va träi până la 60 ani. Noroc va avea la toate hainele afară de negre.
 
                                                            SCORPIA. (Zodia 17, 18 și 19)
Copilul ce se va naşte în zodia Scorpiei (adică în timpul dela 22 Octombrie până la 21 Noembrie), va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de ruşine, fără de curățire, înşe- lător, mincinos, vorbitor, de rău, ne- rabdator, nestatornic curvar, împilat în patimi viclene, duşmănos, zavistic, iubitor de argint, scump, uscățiv ; va avea moarte fără nădejde dar cu întâmplare, cu cei buni nu se întovărăşeşte, va fi neiubitori de mueri, arțăgos și râzător. Alburiu, plevos în toate părțile, mult månios, însă nu aşa de mânios ca Scorpia; pururea la armă gândeşte: cam fluşturatic, spăimos, dar la răsboiu lesne biruitor, mânios astfel, încât se face vânăt și gılben; melancolic, lucrător la toate, gata în tot ceasıl la certe şi bătăi foarte rele; iute la sânge, roş la față și cu părul aspru; în tot ceasul gândeşte la rău, să sfătuiască pe alții ca să clevetească pe vecinii săi și n’are sațiu de a face rău; va fi mult vorbitor şi în rimeni nu se va încrede şi toate vrea să fie cum le vrea el; dintre cei născuți sub această zodie mulți vor fi şi tâlhari şi cu inima tâlhărească și vor avea rane sängeroase pe trupurile lor; ei vor jura îndată pe fie- ce lucru și fără de sfială pe tot ce e mai sfânt și nu se tem de nimica ce li s’ar întâmpla în urmă; cu mue- rei sa va trăi necontenit în ceartă și în bătăi. Cu toate acestea va avea și oare-care nárav bun și drept, care ar intra în inima boerilor; va fi bun la naterea lui, va încăpea la mari oameni şi va fi miluit de boeri, atunci ve înşela pe mueri prin dragoste prefăcută ; va avea friă de apă, semn va avea pe piept sau în spate sau la urechi.
Casa vieței lui este Săgetătorul, (dela 21 Noembrie până la 22 Decembrie); atunci va avea noroc.
Casa dobânzei ii este Tapul; va fi bun frații lui,
Casa părinților lui este varsătorul de apă; va trải mai mult de cât prinții lui.
Casa neputinței lui este Berbecele; va fi cu no putință și va ràbda de frig. Časa împreunării nunței lui este Taurul (dela 20 Aprilie până la 21 Maiu); atuncea va avea nore cu femeea lui.
Casa morții lui este Gemenii (dela 21 Maiu pâna la 22 Iunie); la acea vreme va muri. Casa trebii lui este Racul, (dela 22 Iunie pană la 23 lulie); la acea vreme va avea mare nenorocite.
Casa norocului lui este Cumpăna, (dela 23 Sep- tembrie până la 22 Octombrie); in acest timp va avea mare turburare pentru niște mărturii mincinoase, și va trece în darul minciunilor. Viața lui se va despărți în două părți; de va trece de 44 ani, va trăi până la 99 ani; pe urmă în shijba Dumnezeească va muri. La toate hainele va avea noroc, afară de negre.
                                                                             Săgetătorul, Zodia 20 si 21
Zodia Săgetătorului este parte bărbătească care stăpâneşte înfocat spre răsărit.
Copilul ce se va naşte sub ac semn al sägetătorulul adică dela Noembrie până la 22 Decembrie, fi cu mintea bună și cu socoțință înțelept, cucernic iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, mi- lostiv, ruşinos și norocos; statuitor bun, de rău nu se buçură; va fi frumos la stat, minunat la obraz, bine va grăi, va avea ochii negri, va fi tare în umeri, părul neted, trupul drept, va fi vesel, blând, bun la minte, cu chiverniseală aşezată, dinți lați, nasul lung și cărnos. Oamenii vor fi mult mai mari, unii de mijloc; buzele mari, la boală flegmatici, idropicoși și vor suferi de alte boale. Când se mânie, se învinețește, și-i iese nişte vine în față; va suferi de durere de cap și de jun- ghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.
Casa vieței lui este Sägetătorul; cui va face bine dela aceia nici o mulțumire nu va avea.
Casa dobânzei lui este Tapul; va avea noroc la a. toate lucrurile și va fi mulțumitor celui ce’i va face bine.
Casa fraților lui este vărsătorul de apă; va fi bun cu frații lui.
Casa părinților lui este Peştii; el va îngropa pe părinții lui și se va duce în țară străină.
Casa feciorilor lui este Berbecele; Feciorii lui vor fi mai buni decât dânsul. Casa nepoților lui va fi Taurul, (20 Aprilie până la 21 Maiu); atunci mare neputință va avea.
Casa împreunării lui e Leul; va avea două femei.
Casa morței lui este Racul, (22 Iunie până la 23 lulie); în acea vreme va muri, dacă nu va muri in zodia Peştilor.
Viața lui se împarte în două părți; de va trece de 33 de ani, va ajunge pânä la 78 ani. Noroc are la st toate hainele numai să știe cum să le poarte.
                                                              VĂRSĂTORUL DE APĂ (Zodia 24, 25, 26)
Zodia Värsătorului de apă, semn bărbătesc ce stăpâneşte spre răsăritul soarelui. Cine se va naşte sub acest semn (adică în timpul dela 23 la- nuarie până la 22 Februarie), este, minunat la obraz, vorbitor și bine povățuitor; va fi slab la sânge, blånd la vorbă, la trup drept, una va vorbi cu cineva şi alta va avea în inimă ; va fi cuminte și înțelept, smerit, milostiv gânditor de Dumnezeu, ruşinos, bun sfetnic, cu gândul la lucruri mari, norocos, de rău nu se bucură; ii va rămâne mare moștenire dela rudenii; va câștiga bogății și moşii dela urmaşii säi după moartea lor. Frumos la trup cu niscai vine eşite în față blând, dar când se mânie se invine- teşte; cu mintea înaltă și bun chivernisitor. Dinții lați și nasul cărnos. Statura de mijloc, buzele mari, bălos la boale flegmatic, hidropicos, va suferi și alte boale. Copilul din partea bărbatească va fi iubitor. de învă- țături, când se gândeşte la ceva, se uità melancolic, se va însura de tânăr; după 30 de ani va petrece viața mai bună și fericită. Fata de se va naşte sub acest semn va fi veselă; trebue să se păzească de apă, de bărbatul cel dintâiu se va lipsi şi va muri de o fiară
cu patru picioare. Să se păzească de fiare sälbatice și de câini turbați. In genere cel născut în această zodie va fi din fire trist, gânditor, iubitor de înväțätură, care-i va aduce bogăție.
Časa vieței lui este vårsätorul de apă, (timpul de la 23 lanuarie până la 22 Februarie al anului); atun- cea toate lucrurile sale vor merge spre bine.
Casa dobânzii lui este Peștii (dela 22 Februarie până la 21 Martie); în acea vreme va avea noroc la teate lucrurile mai ales_pe ape.
Casa fraților lui e Berbecele: va fi mai moale de cât frații lui.
Casa părinților lui e Taurul, (dela 20 Aprilie până la 21 Mai); dacă în acest timp va suferi vr’o boală, va scăpa dintr’însa și se va însănătoși. Casa copiilor lui este Gemenii; va fi nici sărac, nici bogat.
Casa neputinței va fi Racul, (dela 22 lunie până la 23 Iulie); atunci va veni la grea neputință, dar va scăpa de moarte.
Casa împreunării lui este Leul (dela 13 Iulie până la 23 August); atunci va dori mult femeile și va în- gropa pe frații lui.
Casa morței lui este Fecioara, (dela 23 August până la 23 Septembrie); atunci nimic să nu inceapă că nu-i va fi cu spor. Viața lui se împarte în doua părți, de va trece de 25 ani, va trãi 70 ani; de toate hainele va avea noroc, ar de hainele cele negre sa se ferească că nu-i vor aduce nici un bine.
                                                                               PEŞTII  Zodia 27 si 28  
 Cine se naşte sub acest semn al Peştilor, adică in timpul dela 22 Februarie până la 21 Martie al anului, nu va fi nici mare, nici mic; va fi scurt la grumaz, minunat la față, fru- mos la statură, drept, bun plänuitor. Când se supărå se îngàlbeneşte, mândru și indräznet, plecat către invătătură; va avea un semn la mână sau fa față; mare la chip, nasul de mijloc, buzele cărnoase, voinic și viclean; pe nimeni nu va crede, se va lăuda cu învățătura; din țara lui va càlători și dela străini multă bogăție câștigă, va fi iubitor de băuturi, Iar fetele ce se vor naşte în această zodie, vor fi mânioase și iubitoare de pricini înşelătoare, iubite de oameni; de bărbatul cel d’intài se va despărți și se va însoți cu altul, ce-i se va pårea mai bun. In colo toți vor fi buni poväțuitori, grei Ia boale dropicoși și su- puşi la multe alte boale.
Casa vieții lui este Peştii, (dela 22 Februarie până la 21 Martie; în acest timp va avea dobândă de lu- cruri, cari stăpânesc starea spre dobândă adică a îm- prumuta și a se împrumuta cu bani, a începe un lucru spre câștig.
Casa dobânzei lui; Berbecele, (dela 21 Martie până la 20 Aprilie); atunci mult va aduce el din altă tară împreună cu frații lui.
Casa fraților lui este Taurul, (20 Aprilie până la 21 Maiu); sfadă va avea cu frații lui, şi nu va avea pace cu tatăl sau cu mama sa.
Casa feciorilor lui va fi Racul, (dela 22 lunie
0z7 până la 23 Iulie); atunci va fi plin de rod cu femeia lui și cu copiii lui vor fi mai mult parte femeească, Casa neputinței lui este Leul, (dela 23 Iulie până la 23 August); atunci pe sus să nu se sue, că se va primejdui.
Casa împreunării lui e Fecioara; femeile pe care le va iubi, vor fi plodnice.
Casa morții lui va fi Cumpăna, (dela 23 Septem- brie până la 22 Octombrie); să se ferească de ciumă și de răceală; hapuri să nu ia și păsări să nu mănânce că din aceasta îi poate veni moartea. Viața lui se împarte în două părți : de va tråi până la 9 ani, va ajunge până la 70 ani. Noroc va avea la toate hainele, numai negre nu va avea noroc să poarte.